Thema: onkruidbestrijding

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over het thema onkruidbestrijding weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Onkruidbestrijding - alle items
03-12-2014 | Artikel

In de jaren 1991, 1992 en 1993 is in veldproeven nagegaan of in een ruimer plantverband dan tot nu toe gebruikelijk is, de onkruidbestrijding uitgevoerd kan worden als een combinatie van chemische bestrijding in de rij en mechanische bestrijding tussen de rijen. Dit onderzoek is zowel uitgevoerd in vlakveldsteelt als in ruggenteelt bij 50 cm rijenafstand en met toepassing van duplo-zaai.

03-12-2014 | Artikel

Onderzoek naar de vervanging van het herbicide difenoxuron op ROC De Waag, ROC Van Bemmelenhoeve en ROC Rusthoeve heeft een aantal combinaties van herbiciden opgeleverd die in een lage dosering en bij herhaalde toepassing een alternatief vormen. Het is van groot belang voor een succesvolle toepassing van deze combinaties dat de onkruidontwikkeling nauwgezet wordt gevolgd.

03-06-2014 | Kennisdocument

In Nederland neemt het areaal waarop NKG (Niet Kerende Grondbewerking) wordt toegepast toe. Naast het areaal is ook de interesse van telers in NKG-systemen groeiende. NKG in Nederland beperkt zich vrijwel tot systemen met minimale grondbewerking. Directzaai wordt vrijwel niet toegepast.

05-03-2014 | Kennisdocument

Het onderzoek naar directzaai is een project dat gestart is in 2003 op SPNA locatie Ebelsheerd. In 2007 is het project uitgebreid met akkerbouwers uit de omgeving, Zo kwam het totaal op 11 onderzoekslocaties. Door de jaren heen zijn er waarnemingen uitgevoerd en opbrengsten bepaald.

26-07-2013 | Tip

Uit proeven met akkermelkdistelbestrijding in granen bleek dat een pre-harvest bespuiting een belangrijke aanvulling is op de eerder uitgevoerde MCPA (evt. + Ally) bespuiting. Deze pre-harvest inzet scoort ook beter dan een latere aanvullende bestrijding in de stoppel. Benut dit moment zodra het graan er aan toe is. Er zijn drie handvatten wanneer de bespuiting uitgevoerd kan worden:

06-06-2013 | Tip

Op veel percelen ligt inmiddels al een behoorlijke hoeveelheid bodemherbiciden. De effecten hiervan zijn vaak goed zichtbaar qua remming van onkruiden. Toch is vaak nu een contactbespuiting wenselijk om o.a. kleefkruid, melden, kamille en zwaluwtong niet te laten ontsnappen.

28-05-2013 | Tip

In de praktijk zien we nog een aantal overgebleven onkruiden zoals kamille, hondspeterselie, kleefkruid, varkensgras, melden en wortelonkruiden. Op de meeste percelen heeft het wortelonkruid sterk gereageerd op voorgaande bespuitingen. Het is belangrijk dat Lontrel goed wordt opgenomen. De omstandigheden zijn deze week goed (niet afgehard en redelijk hoge RV).

22-05-2013 | Tip

Er is afgelopen week nog op veel percelen vlak voor opkomst gespoten met een bodemherbicide, vaak de combinatie Sencor+Boxer+olie. Anderen hebben gekozen voor het afbranden met een lage dosering Sencor, Basagran en olie. Voor het toepassen van het LDS systeem is het van belang korte intervallen aan te houden.

14-05-2013 | Tip

Dual Gold (0,5 ltr vanaf het 2-bladstadium bieten) en Frontier Optima (0,3-0,45 ltr vanaf 2-4 blad stadium bieten) bieden bij voldoende bodemvocht nog mogelijkheden op kiemende grassen in het LDS-systeem.

14-05-2013 | Tip

Wanneer u er voor kiest om de onkruidbestrijding in aardappelen zonder bodemherbicide vooraf te doen dan is een goede bestrijding van bovenstaand onkruid rond de opkomst van de aardappelen cruciaal.

06-05-2013 | Tip

Laat bij de onkruidbestrijding in bieten vooral varkensgras en melde niet te groot worden. Verhoog bij grotere onkruiden de dosering van de standaard LDS-combinatie, of voeg een extra middel toe.

18-04-2013 | Tip

In de meeste percelen wintertarwe moet nog een onkruidbestrijding worden uitgevoerd. In onderstaande tabel hebben we een overzicht geplaatst van meerdere combinaties herbiciden, waarbij de aanwezigheid van onkruidgrassen bepalend is voor de keuze van de middelencombinatie.

02-04-2013 | Kennisdocument

Het gebruik van een grasgroenbemester is van belang vanwege de geleverde bijdrage aan de organische stofvoorziening van een perceel. Proterra is een hoogproductief rassenmengsel dat sterk wortelt.
In de periode 2009 t/m 2012 is een onderzoeksproject uitgevoerd waarin nagegaan werd hoe grasachtige onkruiden, zoals duist en straatgras, bestreden konden worden in wintertarwe waaronder...

20-03-2013 | Tip

Bij wintergerst is grassenbestrijding in het voorjaar mogelijk met Axial 50 (0,9 -1,2 ltr/ha, laagste dosering Axial bij windhalm). Axial 50 werkt onvoldoende op straatgras. Axial niet mengen met andere producten, aangezien de grassenwerking dan kan tegenvallen. Axial heeft alleen grassenwerking. Voer de grassenbestrijding op kleine grassen uit.

30-07-2012 | Tip
Dit jaar leent zich ervoor om een pre harvest bespuiting uit te voeren. Alle wortelonkruiden staan nog frisgroen in de tarwe. In de praktijk constateren we dikwijls dat mensen niet willen spuiten omdat er delen van de tarwe gelegerd zijn “en dat is zonde om erover te rijden”.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Onkruidbestrijding - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Onkruidbestrijding - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Onkruidbestrijding - brochures
Abonneren op Kennisakker - Onkruidbestrijding - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Onkruidbestrijding - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit thema aanwezig.