Thema: goede praktijk

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over het thema goede praktijk weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Goede praktijk - alle items
01-04-2015 | Artikel
Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

20-03-2013 | Tip

De nieuwe adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondgroentengewassen versie 2013 staat op Kennisakker.nl. De bemestingsadviezen in de adviesbasis zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt. De adviesbasis is enkel beschikbaar op Kennisakker.nl.

20-03-2013 | Handleiding

Aanvoer van verse organische stof (OS) en effectieve organische stof (EOS) uit gewasresten, groenbemesters en organische mest, resterende hoeveelheden 5 en 10 jaar na toediening en C/N-verhouding van het organisch materiaal (indien bekend)

20-03-2013 | Handleiding
CodeMestsoort10Vaste rundveemest11Rundveegier14Rundveedrijfmest18Witvleeskalverendrijfmest
20-03-2013 | Handleiding
CodeGrondsoort00Duinzand en zeezand10Dekzand20Jonge zeeklei30Oude zeeklei40
20-03-2013 | Handleiding
Algemeen

Organische stof (humus) heeft vele, belangrijke functies in de bodem en heeft belangrijke invloed op de bodemvruchtbaarheid. Het verbetert de structuur, bevordert de bewerkbaarheid en verhoogt het vochtvasthoudend vermogen van de grond. Het verhoogt de kationenomwisselcapaciteit van de bodem (CEC) waardoor de bodem meer kationen als kalium, calcium en magnesium kan vasthouden.

20-03-2013 | Handleiding

In deze bijlage van de bemestingsadviesbasis vindt u rekenvoorbeelden hoe om te gaan met gewas- en bodemgerichte adviezen voor fosfaat en kali.

20-03-2013 | Handleiding

Het handboek Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen bevat de meest actuele bemestingsadviezen. Deze adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, die bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderzoek en voorlichting. De adviezen hebben een landbouwkundige grondslag, dat wil zeggen gebruik van het advies leidt tot een economisch...

21-03-2012 | Tip
In de praktijk wordt vaak preventief een granulaat ingezet bij het poten van de aardappels als verzekering tegen mogelijke schade van aaltjes. Ons standpunt is dat voor het gebruik van granulaten er duidelijke aanwijsbare problemen met aaltjes dienen te zijn, anders niet gebruiken. Granulaten zorgen bij aaltjes voor een goede en snelle groei van het gewas vroeg in het seizoen.
31-05-2011 | Tip

In de afgelopen periode is op een aantal percelen een pyrethroïde tegen het graanhaantje gespoten. Het effect tegen luis is echter gering. Kijk dus goed of nog een specifieke bladluisbestrijding nodig is. De norm ligt voor de bloei op 30% van de halmen bezet met luis en na de bloei op 70%. Gebruik 0,1-0,25 kg pirimicarb met voldoende water (400 ltr).

08-06-2010 | Handleiding

Deze handleiding zet de huidige kennis op aaltjesgebied op een rij. Het biedt een handreiking om problemen vroegtijdig te leren onderkennen en geeft oplossingsrichtingen voor verschillende aaltjesproblemen.

28-08-2008 | Handleiding

Een teelthandleiding suikerbieten is beschikbaar via het IRS.

20-06-2008 | Tip

In zowel zaai- als plantuien is de eerste aantasting van larven van de preimot waargenomen. De venstervraat die deze larven veroorzaken geeft meestal weinig tot geen schade. In tweedejaars plantuien geeft de aantasting zelden of nooit schade; in zaaiuien meestal alleen tijdens de laatste groeiperiode. De larven kunnen dan de bol aantasten.

28-03-2008 | Tip
Gebruik een stikstofbijmestsysteem (NBS) in aardappelen op stikstofrijke percelen of na voorjaarstoepassing van drijfmest. Stikstofrijke percelen zijn van nature sterk mineraliserende gronden, gronden waarop vaak organische mest wordt toegediend of pas gescheurd grasland.
12-03-2008 | Tip
Als gevolg van zwavelgebrek kan de begingroei van graszaad in het voorjaar traag op gang komen. Uit PPO-onderzoek bleek dat op gronden met een laag S-leverend vermogen met een gift van ca 20 kg S/ha (50 kg SO3) een duidelijke opbrengstverhoging kon worden gerealiseerd.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Goede praktijk - onderzoek
Abonneren op Kennisakker - Goede praktijk - artikelen
Abonneren op Kennisakker - Goede praktijk - brochures
Er zijn geen brochures voor dit thema aanwezig.
Abonneren op Kennisakker - Goede praktijk - tips
Abonneren op Kennisakker - Goede praktijk - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit thema aanwezig.