Thema: economie en management

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over het thema economie en management weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Economie en management - alle items
01-04-2015 | Artikel
Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

16-12-2014 | Brochure

In 2014 heeft Kiemkracht projectmatig gewerkt aan het opstellen van een nieuwe innovatieagenda. De innovatieagenda '(akker)Bouw de toekomst!' laat stevige ambities zien. De ambities zijn inspirerend, grensverleggend, blijven dicht bij de akkerbouw en bieden tegelijkertijd voldoende ruimte aan de keuzes die een nieuw te formeren bestuur kan (en mag) maken.

16-12-2014 | Kennisdocument

AgroBot: Ganzenafweerrobot, BoniRob, Aardappelopslagverwijderings-app, Penotrograaf-app, onkruidbestrijdings-app, Suikerbietenoogstrobot, SmartCenter.

10-12-2014 | Artikel

Een effectieve volvelds chemische onkruidbestrijding In een open en langzaam groeiend gewas als uien is alleen mogelijk met een relatief grote inzet aan herbiciden. Om deze hoeveelheid te verlagen, is gezocht naar mogelijkheden om de inzet van herbiciden te combineren met methoden van mechanische onkruidbestrijding.

19-02-2014 | Kennistekst

Voor dit hoofdstuk is samengewerkt met PPO-agv uit Lelystad. Onderstaand volgt een overzicht van maatregelen dat is opgesteld in het kader van het MMM/PBEE-project ‘Brede Kennisontsluiting Bodembiodiversiteit’. Deze maatregelen zijn gericht op het verbeteren van bodemfuncties.

29-01-2014 | Kennisdocument

Met de volgende 5 stappen als leidraad kunt u gericht met bodembiodiversiteit aan de slag.

29-01-2014 | Kennisdocument

Een divers en actief bodemleven kan zorgen voor de levering van nutriënten, een goede kruimelige bodemstructuur, en wering van plantenziekten. Voor meer ingformatie klik hier en hier .

23-12-2013 | Kennisdocument

Het MMM wil graag dat alle partijen verder aan de slag gaan met de kennis en het materiaal wat in de afgelopen periode is verzameld en opgebouwd. Naast brochures, artikelen e.d. is besloten om aan intermediaren, akkerbouwers en andere geïnteresseerden een powerpointpresentatie over de diverse thema’s binnen het MMM ter beschikking te stellen.

Het gaan dan om de thema's:

23-12-2013 | Kennisdocument

Veel akkerbouwers zijn zich bewust van het belang van (bodem)biodiversiteit. Hoe ze er op kunnen sturen en beïnvloeden weet de praktijk echter nog (zeer) beperkt. Ook de kennisintermediairs hebben nog weinig concrete handvatten om kennis over beïnvloeding en sturing van bodembiodiversiteit over te dragen. Er is bij verschillende kennisinstellingen de laatste jaren veel kennis verzameld en...

11-12-2013 | Kennisdocument

In 2011 en 2012 is door PPO, in opdracht van het Productschap Akkerbouw, een 2-jarig onderzoek uitgevoerd waarbij de teelttechnische aspecten en de gewasproductie van een zevental eiwithoudende gewassen in twee Nederlandse teeltgebieden (Zuidoostelijk- en Noordoostelijk zandgebied) werden onderzocht.

04-12-2013 | Brochure
WAT IS BODEMBIODIVERSITEIT

In landbouwgrond komen allerlei organismen voor zoals regenwormen, springstaarten en schimmels, die met elkaar het bodemvoedselweb vormen. De grootste hoeveelheden (in kg) worden ingenomen door bacteriën, schimmels en regenwormen.

02-10-2013 | Tip

In het MMM/PBEE project ‘Kennisontsluiting Bodembiodiversiteit’ wordt materiaal ontwikkeld waarmee intermediairs het onderwerp bodembiodiversiteit voor groepen agrarische ondernemers concreet kunnen bespreken. Veel akkerbouwers zijn zich bewust van het belang van bodem- biodiversiteit, maar weten nauwelijks hoe ze daar concreet in kunnen sturen.

02-07-2013 | Nieuwsitem

Het Productschap Akkerbouw (PA) draagt jaarlijks zo'n 3 miljoen bij aan het praktijkonderzoek voor akkerbouwers.

17-04-2013 | Kennisdocument

Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil verbeteren. Het kernpunt van het project is meten, registreren en verbeteren onder praktijkomstandigheden. Het project is op 1 juli 2008 van start gegaan met drie biomassaketens waarbij bio-energie geproduceerd wordt:

Maïs die vergist wordt in een covergistingsinstallatie.Suikerbieten die vergist...
14-01-2013 | Kennisdocument

Verruiming van de vruchtwisseling met meer graan is gunstig voor de bodemkwaliteit en vaak ook voor de mineralenbenutting, maar is ongunstig voor het economisch bedrijfsresultaat. Met name op bedrijven met pootgoedaardappelen zijn forse opbrengststijgingen nodig om het inkomensverlies te compenseren die op dit moment weinig realistisch lijken. In dergelijke situaties...

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Economie en management - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Economie en management - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Economie en management - brochures
Abonneren op Kennisakker - Economie en management - tips
Abonneren op Kennisakker - Economie en management - nieuws