Thema: economie en management

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over het thema economie en management weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Economie en management - alle items
19-02-2014 | Kennistekst

Voor dit hoofdstuk is samengewerkt met PPO-agv uit Lelystad. Onderstaand volgt een overzicht van maatregelen dat is opgesteld in het kader van het MMM/PBEE-project ‘Brede Kennisontsluiting Bodembiodiversiteit’. Deze maatregelen zijn gericht op het verbeteren van bodemfuncties.

29-01-2014 | Kennisdocument

Met de volgende 5 stappen als leidraad kunt u gericht met bodembiodiversiteit aan de slag.

29-01-2014 | Kennisdocument

Een divers en actief bodemleven kan zorgen voor de levering van nutriënten, een goede kruimelige bodemstructuur, en wering van plantenziekten. Voor meer ingformatie klik hier en hier .

23-12-2013 | Kennisdocument

Het MMM wil graag dat alle partijen verder aan de slag gaan met de kennis en het materiaal wat in de afgelopen periode is verzameld en opgebouwd. Naast brochures, artikelen e.d. is besloten om aan intermediaren, akkerbouwers en andere geïnteresseerden een powerpointpresentatie over de diverse thema’s binnen het MMM ter beschikking te stellen.

Het gaan dan om de thema's:

23-12-2013 | Kennisdocument

Veel akkerbouwers zijn zich bewust van het belang van (bodem)biodiversiteit. Hoe ze er op kunnen sturen en beïnvloeden weet de praktijk echter nog (zeer) beperkt. Ook de kennisintermediairs hebben nog weinig concrete handvatten om kennis over beïnvloeding en sturing van bodembiodiversiteit over te dragen. Er is bij verschillende kennisinstellingen de laatste jaren veel kennis verzameld en...

11-12-2013 | Kennisdocument

In 2011 en 2012 is door PPO, in opdracht van het Productschap Akkerbouw, een 2-jarig onderzoek uitgevoerd waarbij de teelttechnische aspecten en de gewasproductie van een zevental eiwithoudende gewassen in twee Nederlandse teeltgebieden (Zuidoostelijk- en Noordoostelijk zandgebied) werden onderzocht.

04-12-2013 | Brochure
WAT IS BODEMBIODIVERSITEIT

In landbouwgrond komen allerlei organismen voor zoals regenwormen, springstaarten en schimmels, die met elkaar het bodemvoedselweb vormen. De grootste hoeveelheden (in kg) worden ingenomen door bacteriën, schimmels en regenwormen.

02-10-2013 | Tip

In het MMM/PBEE project ‘Kennisontsluiting Bodembiodiversiteit’ wordt materiaal ontwikkeld waarmee intermediairs het onderwerp bodembiodiversiteit voor groepen agrarische ondernemers concreet kunnen bespreken. Veel akkerbouwers zijn zich bewust van het belang van bodem- biodiversiteit, maar weten nauwelijks hoe ze daar concreet in kunnen sturen.

02-07-2013 | Nieuwsitem

Het Productschap Akkerbouw (PA) draagt jaarlijks zo'n 3 miljoen bij aan het praktijkonderzoek voor akkerbouwers.

17-04-2013 | Kennisdocument

Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil verbeteren. Het kernpunt van het project is meten, registreren en verbeteren onder praktijkomstandigheden. Het project is op 1 juli 2008 van start gegaan met drie biomassaketens waarbij bio-energie geproduceerd wordt:

Maïs die vergist wordt in een covergistingsinstallatie.Suikerbieten die vergist...
14-01-2013 | Kennisdocument

Verruiming van de vruchtwisseling met meer graan is gunstig voor de bodemkwaliteit en vaak ook voor de mineralenbenutting, maar is ongunstig voor het economisch bedrijfsresultaat. Met name op bedrijven met pootgoedaardappelen zijn forse opbrengststijgingen nodig om het inkomensverlies te compenseren die op dit moment weinig realistisch lijken. In dergelijke situaties...

21-12-2012 | Tip
Bedrijfshygiëne is een aspect dat een belangrijke plaats verdient in de bedrijfsvoering. Bodemgebonden ziekten en plagen en quarantaineorganismen kunnen een groot effect hebben op zowel de gewasopbrengst als de financiële opbrengst. Zijn ze eenmaal aanwezig op het bedrijf, dan is het zeer moeilijk of onmogelijk om er weer vanaf te komen. In dit geval is voorkomen dus veel beter dan genezen!
29-10-2012 | Kennisdocument

De Nederlandse graszaadbranche heeft verschillende duurzaamheidsaspecten van de sportveldproductiekolom, vanaf de graszaadproductie tot en met het onderhoud en renovatie van grassportvelden, laten onderzoeken.
De meest kansrijke verbeteropties om de milieu-impact van de levenscyclus van een grassportveld te verminderen hebben betrekking op het gebruik van kunstmest en reductie van het...

02-07-2012 | Nieuwsitem
Op 27 juni 2012 vond de jaarlijkse Akkerbouwvelddag plaats bij WUR PPO in Lelystad. Het thema van deze demonstratiedag was 'Precisie loont'. Op de informatiebeurs presenteerde het Masterplan Mineralenmanagement (MMM) zich met een stand. Er werden diverse contacten gelegd en bezoekers konden informatie over het MMM inzien.
29-05-2012 | Kennisdocument

Blonk Milieu Advies heeft op verzoek van het Productschap Akkerbouw een studie uitgevoerd naar milieukundige en nutritionele aspecten van het gebruik van peulvruchten in de humane voeding.

De vraag of peulvruchten een relatief gunstig milieuprofiel hebben ten opzichte van dierlijke maaltijdcomponenten bleek helaas niet eenvoudig te beantwoorden, omdat vleesvervangers uit vele (vaak...

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Economie en management - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Economie en management - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Economie en management - brochures
Abonneren op Kennisakker - Economie en management - tips
Abonneren op Kennisakker - Economie en management - nieuws