Thema: bodem en water

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie voor het thema bodem en water weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Bodem en water - alle items
02-05-2016 | Kennisdocument

Het doel van dit onderzoeksproject is het vaststellen van het effect van bodem-/structuurverbeteraars op korte en langere termijn (zes jaar) in 5 belangrijke akkerbouwregio’s in Nederland (verschillende grondsoorten en bouwplannen). Het gaat daarbij om het jaarlijks vaststellen van het effect op opbrengst en kwaliteit van de gewassen en het tweejaarlijks vaststellen van het effect op de...

15-10-2015 | Kennistekst

De teelt van een groenbemester in het najaar is bevorderlijk voor de bodemvruchtbaarheid en kan stikstof naleveren aan de volgteelt, met name winterharde groenbemesters (o.a. raaigrassen) en vlinderbloemigen (o.a. klavers).

08-10-2015 | Nieuwsitem

De Commissie Bemesting Akkerbouw / Vollegrondsgroententeelt (CBAV) stelt de bodem- en bemestingsadviezen voor akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen vast en maakt deze beschikbaar voor telers en anderen via het Handboek Bodem en Bemesting.

01-04-2015 | Artikel
Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

11-12-2013 | Artikel
Inleiding

Bij de oogst van aardappelen komt veel grond mee met het product dat zowel op het eigen bedrijf als elders wordt verzameld en afgevoerd. Op het eigen bedrijf komt bij het inschuren zeefgrond vrij en tijdens het sorteren sorteergrond; gezamenlijk zo’n 1 à 2 ton grond per hectare aardappelen.

11-12-2013 | Tip

Het doorspuiten van een drainage is lang niet altijd de oplossing indien de drainage niet goed loopt. Het is van groot belang om bij problemen met wateroverlast eerst zo goed mogelijk de oorzaak te achterhalen. Loop eerst de eindbuizen langs of deze wel open zijn. Vaak zitten deze dicht na het schoonmaken van de sloot.

06-12-2013 | Artikel

Het Masterplan Mineralenmanagement (MMM) heeft op vrijdag 6 december 2013 voor de derde keer de informatiedag voor intermediairs georganiseerd. Centraal stonden onderwerpen over bodem, bemesting en (bodem)biodiversiteit in de Nederlandse akkerbouw.

Hieronder treft u het programma aan met de gegeven presentaties (workshops).

03-12-2013 | Kennisdocument

In dit onderzoek hebben DLV Plant en PPO-AGV Vredepeel gekeken of wintergraan als buffervlak of –strook een vergelijkbaar erosie remmend effect heeft als een groenstrook of een groenvlak met grassen. Een grasbufferstrook levert geen productie op. Bij aanleg van een graanbufferstrook kan mogelijk het erosie remmend effect gecombineerd worden met plantaardige productie.

11-07-2013 | Nieuwsitem

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI, onderdeel van Wageningen UR) vraagt agrarische ondernemers deel te nemen aan een kort (15 minuten) anoniem onderzoek over droogte-adaptatiemaatregelen.

20-03-2013 | Handleiding
Algemeen

Organische stof (humus) heeft vele, belangrijke functies in de bodem en heeft belangrijke invloed op de bodemvruchtbaarheid. Het verbetert de structuur, bevordert de bewerkbaarheid en verhoogt het vochtvasthoudend vermogen van de grond. Het verhoogt de kationenomwisselcapaciteit van de bodem (CEC) waardoor de bodem meer kationen als kalium, calcium en magnesium kan vasthouden.

27-02-2013 | Tip

Voor een aantal gewassen, zoals bieten, conserventeelten en cichorei is voor een goede structuur een goede pH vereist. Op zand is de streef-pH 5,7. Voor Löss bij een lutumgehalte van <10 is de streef-pH 6,3 / bij lutum >10 is het 6,6. Op rivierklei < 8% lutum pH van 6,0 / tussen 8 en 12 % lutum een pH van 6,2 en >12 % lutum een pH van 6,4.

20-02-2013 | Kennisdocument

Het Masterplan Mineralen Management (MMM) streeft naar een emissie-neutrale akkerbouw in 2030 waarbij de verliezen van nutriënten naar bodem, water en lucht niet hoger zijn dan die vanuit onbemeste gronden, met maximaal rendement en maximaal gebruik van biodiversiteit.

Dit rapport geeft weer wat de effecten zijn van een emissie-neutrale akkerbouw en welke technische consequenties dit...

17-01-2013 | Kennisdocument

Doelstelling van dit kennisoverdrachtsproject is om akkerbouwers en intermediairs maximaal gebruik te laten maken van de kennis over optimaal en efficiënt gebruik van mineralen. Zowel van de bestaande als de nieuwe kennis die de komende jaren uit onderzoek (mede vanuit het MMM) beschikbaar komt. Hieronder treft u alle informatie vanuit het kennisoverdrachtsproject 'Wijzer met mineralen' aan....

13-12-2012 | Kennisdocument

Op woensdag 28 november 2012 heeft het Masterplan Mineralenmanagement haar tweede informatiedag georganiseerd, speciaal voor bemestingsadviseurs. Deze interactieve dag stond in het teken van onderzoeksresultaten, nieuwe inzichten, praktische handvatten en andere interessante vraagstukken die relatie houden met het mineralenmanagement in de Nederlandse akkerbouw.

16-11-2012 | Brochure

Een vruchtbare bodem is één van de pijlers onder onze voedselvoorziening, nu en in de toekomst. De vraag naar voedsel, en andere biomassa, blijft deze eeuw toenemen. De omgeving waarin de productie tot stand komt, verandert echter continu. De maatschappij vraagt om schone productie met oog op biodiversiteit, de afzetmarkt verandert, grondstoffen worden schaarser en het klimaat verandert. Dat...

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Bodem en water - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Bodem en water - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Bodem en water - brochures
Abonneren op Kennisakker - Bodem en water - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Bodem en water - nieuws