Thema: bemesting

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie voor het thema bemesting weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Bemesting - alle items
08-01-2015 | Kennisdocument
Samenvatting

Fosfaat is van belang voor een goede gewasproductie. Via het P-gebruiksnormenstelsel daalt de P-bemesting richting evenwichtsbemesting. In de praktijk is er zorg of gewassen dan wel voldoende fosfaat krijgen. Daarom is het belangrijk om te weten wat de bodem zelf aan fosfaat levert en hoe dit in de tijd vrijkomt.

30-12-2014 | Kennisdocument

Een manier om de fosfaatbeschikbaarheid voor kiemende zaden te verhogen is door het aanbrengen van een fosfaathoudende coating. Jonge wortels van kiemend zaad kunnen zo direct beschikken over het aanwezige fosfaat in de directe omgeving van de wortel. Dit wordt in de praktijk reeds toegepast bij maïs en graszaad (i-Seed).

09-12-2014 | Artikel

In de periode 1991-1994 is in acht veldproeven onderzoek verricht naar de toepasbaarheid van een stikstof bijmestsysteem voor zaaiuien. Bij dit systeem wordt de totale mestgift verdeeld over een aantal tijdstippen, waarbij per tijdstip een hoeveelheid wordt gegeven die overeenkomt met een streefwaarde waarop de voorraad minerale stikstof op dat tijdstip in mindering wordt gebracht.

08-12-2014 | Artikel

In een praktijkproef is de invloed van de stikstofdeling op de opbrengst van de uien nagegaan bij het normale ras Jumbo en de hybride rassen Hyfield en Hyskin. Een gedeelde stikstofgift (80 + 40 N) heeft, ook bij de hybride rassen, geen hogere opbrengst opgeleverd. De verschillen in maatverdeling waren ook minimaal.

08-12-2014 | Artikel

Op ROC De Waag is in de jaren 1985 tot en met 1990 het effect onderzocht van een deling van de stikstof en een extra kaligift op de opbrengst en kwaliteit van de zaaiuien. Hierbij bleek dat op deze lichte zavelgronden een deling van de stikstof in bepaalde jaren positief kan zijn.

02-09-2014 | Kennisdocument

PPO en Altic hebben voor het Masterplan MineralenManagement (MMM) onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de stikstofbenutting van aardappel te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde stikstofbijmestsystemen. Die systemen zijn in 2011/2012 ontworpen en er is een plan van aanpak opgesteld om de systemen in 2012 en 2013   te toetsen in veldproeven op  ...

02-05-2014 | Kennisdocument

Op de proefboerderijen Oostwaardhoeve (Slootdorp, centrale klei) en SPNA Kollumerwaard ( Munnekezijl, noordelijke klei) is een meerjarige proef neergelegd om de bemonstering en de adviezen van 4 laboratoria (BLGG, Albrecht, Altic en Koch) te vergelijken met elkaar en met een zogenaamd praktijkobject, dat wordt bemest  zoals de proefboerderij dat in de praktijk ook doet.

16-01-2014 | Kennistekst

In 2008, 2009 en 2010 is er door SPNA in opdracht van het Productschap Akkerbouw onderzoek gedaan naar het effect van N-bemesting van wintertarwe op de energieopbrengst.

23-12-2013 | Kennisdocument

Het MMM wil graag dat alle partijen verder aan de slag gaan met de kennis en het materiaal wat in de afgelopen periode is verzameld en opgebouwd. Naast brochures, artikelen e.d. is besloten om aan intermediaren, akkerbouwers en andere geïnteresseerden een powerpointpresentatie over de diverse thema’s binnen het MMM ter beschikking te stellen.

Het gaan dan om de thema's:

23-12-2013 | Kennisdocument

De ambitie van BioNPK is gericht op het winnen en zuiveren van mineralen uit waterige reststromen, en die mineralen geschikt te maken voor hergebruik in de landbouw. Door dit hergebruik ontstaan regionale of landelijke kringlopen waardoor applicatie van mineralen verkregen uit fossiele bronnen kan worden gereduceerd. Het produceren van essentiële mineralen voor plantengroei, t.w. N, P en K,...

06-12-2013 | Artikel

Het Masterplan Mineralenmanagement (MMM) heeft op vrijdag 6 december 2013 voor de derde keer de informatiedag voor intermediairs georganiseerd. Centraal stonden onderwerpen over bodem, bemesting en (bodem)biodiversiteit in de Nederlandse akkerbouw.

Hieronder treft u het programma aan met de gegeven presentaties (workshops).

11-11-2013 | Kennisdocument

Uit eerder onderzoek is gebleken dat plaatsing van mest een positief effect kan hebben op de opbrengst van gewassen, die geteeld worden in ver uit elkaar liggende rijen en/of voor gewassen met een slecht ontwikkeld wortelstelsel.

30-10-2013 | Tip

Het najaar is het moment om uw percelen te controleren op de pH. Op zandgronden is het advies te bekalken tot een pH van 5,7 en op löss tot een pH van 6,7 in een bouwplan met aardappelen en bieten en/of conserven. In een bouwplan zonder aardappelen, maar wel met bieten en conserven bekalken tot pH 6,0 op zand en pH 7 voor löss. Hoger is niet gewenst vanwege het optreden van mangaangebrek.

08-10-2013 | Tip

Het bemestingsseizoen met kunstmest en/of dierlijke mest is voorbij. U kunt op dit moment een berekening maken van de aangevoerde hoeveelheid stikstof en fosfaat uit dierlijke mest, overige organische mest en kunstmest. U krijgt dan inzicht welke ruimte er eventueel nog aanwezig is binnen de gebruiksruimte dierlijke mest en de stikstof- en fosfaat gebruiksruimte.

06-08-2013 | Tip

De ontwikkeling van een groenbemester na de teelt van tarwe stelt de laatste jaren vaak teleur. Dit geldt zeker op kleigrond die daarna weer op tijd geploegd moet worden. Om die reden is er najaar 2012 een demo aangelegd op het bedrijf van Romme in Standdaarbuiten. Het doel was om te kijken waarmee de slagingskans te verbeteren is.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Bemesting - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Bemesting - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Bemesting - brochures
Abonneren op Kennisakker - Bemesting - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Bemesting - nieuws