Thema: beheersing schimmels en bacteriën

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over het thema beheersing schimmels en bacteriën weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Beheersing schimmels en bacterien - alle items
29-01-2015 | Kennisdocument

Koprot is een voor de uiensector desastreuze ziekte. Enerzijds omdat de ziekte een forse aanslag pleegt op de kwaliteit en opbrengst van uien in de gehele keten en anderzijds omdat de ziekte maar moeilijk gemanaged kan worden. De ziekte komt infrequent voor en als koprot optreedt is de verrassing, net als de schade, meestal groot. Dit wordt veroorzaakt omdat op het veld geen symptomen van de...

27-01-2015 | Artikel

In aansluiting op de koprotproef met plantuitjes, die uitgevoerd werd in Juli 1953, is in 1954 eenzelfde proef opgezet met het doel het effect van kunstmatig drogen op het koprotpercentage na te gaan.

27-01-2015 | Artikel

Het vaststellen van het bestrijdend effect van een aantal middelen aangewend in de vorm van gewasbehandeling.

27-01-2015 | Artikel

De schade, die vele uientelers leden, door zeer ernstige koprot rotting in opgeslagen uien, gaf SNUIF aanleiding een onderzoek in te stellen naar de oorzaak ervan, alsmede de omstandigheden, die haar bevorderen.

27-01-2015 | Artikel

Trachten door middel van groeistofbespuitingen met 2.4-D resistentie tegen witrot te verkrijgen.

27-01-2015 | Kennisdocument

Het testen van Sumisclex in deverse doseringen en behandelingen.

27-01-2015 | Artikel

Het vaststellen van de invloed van een grondbehandeling met uienolie op het verloop van het aantal sclerotiën in de grond.

27-01-2015 | Artikel

Aantasting van uienplanten door Sclerotium cepivorum berk. Komt in Nederland steeds meer voor. Door P. Merriman is hiertegen een bestrijdingsmethode ontwikkeld op basis van stimulatie van sclerotiënkieming door uienolie. Na kieming sterft het sclerotium af omdat er geen infectie plaatsvindt.

10-12-2014 | Artikel

In de periode 1988-1993 zijn kas- en veldproeven met uien uitgevoerd waarin het effect is nagegaan van diverse fungiciden op bladvlekkenziekte en koprot. In een aantal proeven is bovendien onderzocht of de werkingsduur van vier middelen verschilde door ze te vergelijken in een 7-daags en in een 14-daags spuitschema.

08-12-2014 | Artikel

In de periode 1988-1992 is te Lelystad nagegaan of twee modellen voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte in zaaiuien onder Nederlandse omstandigheden toepasbaar zijn. De modellen, die gebruik maken van metingen van het micro-klimaat in het gewas, bleken in combinatie toegepast, het aantal bespuitingen met de helft te reduceren zonder opbrengstderving.

03-12-2014 | Artikel

Voorspelling van koprot bij uien op basis van het incuberen  van bladtoppen gedurende het seizoen om de aanwezigheid van Botrytis allii vast te stellen lijkt niet mogelijk.

03-12-2014 | Artikel

Door middel van proeven in de periode 1988-1993 is nagegaan wat het effect is van diverse (combinaties van) fungiciden op bladvlekkenziekte en koprot. Hierbij zijn behalve reeds toegelaten middelen ook niet toegelaten middelen betrokken. Een drietal middelen bleek gelijkwaardig aan of beter dan het wekelijkse spuitschema waarbij chloorthalonil/maneb en vinchlozolin/maneb werden afgewisseld.

28-07-2014 | Artikel

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt bij uitstek voor de aardappelziekte. Het uitgangspunt voor de Phytophthora bestrijdingsstrategie is het stapelen van zoveel mogelijk preventieve maatregelen, aangevuld met curatieve maatregelen indien noodzakelijk. Dit geeft, over het hele seizoen bekeken, de meest (kosten)effectieve en minst milieubelastende beheersing van de aardappelziekte.

23-01-2014 | Kennisdocument

De bodem is een reservoir van insecten, waarvan een deel verantwoordelijk is voor economische schade in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen. Bij de meeste zogenaamde bodeminsecten leeft alleen het volwassen stadium bovengronds; andere stadia leven voornamelijk in de bodem.

16-01-2014 | Kennistekst

Roodrot in aardappelen wordt veroorzaakt door de schimmel Phytophthora erythroseptica. Aantasting door de schimmel kan leiden tot rot in de knollen op het veld en/of in de bewaring. Een besmette partij aardappelen is moeilijk onder controle te krijgen. De weersomstandigheden en de grondsoort en het ras hebben grote invloed op de mate van problemen met roodrot.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Beheersing schimmels en bacterien - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Beheersing schimmels en bacterien - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Beheersing schimmels en bacterien - brochures
Abonneren op Kennisakker - Beheersing schimmels en bacterien - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Beheersing schimmels en bacterien - nieuws