Thema: beheersing schimmels en bacteriën

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over het thema beheersing schimmels en bacteriën weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Beheersing schimmels en bacterien - alle items
10-12-2014 | Artikel

In de periode 1988-1993 zijn kas- en veldproeven met uien uitgevoerd waarin het effect is nagegaan van diverse fungiciden op bladvlekkenziekte en koprot. In een aantal proeven is bovendien onderzocht of de werkingsduur van vier middelen verschilde door ze te vergelijken in een 7-daags en in een 14-daags spuitschema.

08-12-2014 | Artikel

In de periode 1988-1992 is te Lelystad nagegaan of twee modellen voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte in zaaiuien onder Nederlandse omstandigheden toepasbaar zijn. De modellen, die gebruik maken van metingen van het micro-klimaat in het gewas, bleken in combinatie toegepast, het aantal bespuitingen met de helft te reduceren zonder opbrengstderving.

03-12-2014 | Artikel

Voorspelling van koprot bij uien op basis van het incuberen  van bladtoppen gedurende het seizoen om de aanwezigheid van Botrytis allii vast te stellen lijkt niet mogelijk.

03-12-2014 | Artikel

Door middel van proeven in de periode 1988-1993 is nagegaan wat het effect is van diverse (combinaties van) fungiciden op bladvlekkenziekte en koprot. Hierbij zijn behalve reeds toegelaten middelen ook niet toegelaten middelen betrokken. Een drietal middelen bleek gelijkwaardig aan of beter dan het wekelijkse spuitschema waarbij chloorthalonil/maneb en vinchlozolin/maneb werden afgewisseld.

28-07-2014 | Artikel

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt bij uitstek voor de aardappelziekte. Het uitgangspunt voor de Phytophthora bestrijdingsstrategie is het stapelen van zoveel mogelijk preventieve maatregelen, aangevuld met curatieve maatregelen indien noodzakelijk. Dit geeft, over het hele seizoen bekeken, de meest (kosten)effectieve en minst milieubelastende beheersing van de aardappelziekte.

23-01-2014 | Kennisdocument

De bodem is een reservoir van insecten, waarvan een deel verantwoordelijk is voor economische schade in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen. Bij de meeste zogenaamde bodeminsecten leeft alleen het volwassen stadium bovengronds; andere stadia leven voornamelijk in de bodem.

16-01-2014 | Kennistekst

Roodrot in aardappelen wordt veroorzaakt door de schimmel Phytophthora erythroseptica. Aantasting door de schimmel kan leiden tot rot in de knollen op het veld en/of in de bewaring. Een besmette partij aardappelen is moeilijk onder controle te krijgen. De weersomstandigheden en de grondsoort en het ras hebben grote invloed op de mate van problemen met roodrot.

09-09-2013 | Artikel

Met de werkzame stof imazalil wordt soms breed en in vrij grote volumes dagelijks gewerkt. Er is beschreven dat het middel irriterend voor de ogen en huid kan zijn, en dat het op de lange termijn schadelijk kan zijn voor de lever. Maar wat is schadelijk? 

In samenwerking met het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) beschrijft DLV Plant in...

17-07-2013 | Kennisdocument

In deze samenvatting worden de resultaten van onderzoek naar de beheersing van valse meeldauw in uien kort toegelicht. In 2004 is in opdracht van het Productschap Akkerbouw meerjarig onderzoek gestart om uiteindelijk tot een praktische beheersstrategie voor valse meeldauw (Peronospora destructor) in de teelt van uien te komen.

Hierbij worden de volgende zwaartepunten in het onderzoek...

09-07-2013 | Tip

Pas na de bloei van de aardappelen begint alternaria een rol te spelen. De eerstkomende weken is er daarom geen reden om bespuitingen tegen alternaria uit te voeren. In beslissings ondersteunende systemen (BOS) wordt wel melding gemaakt van infectiekansen voor alternaria. Hierbij wordt echter alleen gekeken of de weersomstandigheden gunstig zijn voor alternaria.

03-07-2013 | Tip

De laatste jaren zien we soms al vroeg bladvlekken in aardappelen verschijnen. Onderzoek heeft aangetoond dat lang niet alle vlekken veroorzaakt worden door alternaria, zelfs niet als er concentrische ringen in de vlek te zien zijn. De bladvlekken kunnen door meerdere oorzaken ontstaan: gebreksziekten (bijv. magnesium, mangaan), ozonschade, botrytis enz.

22-06-2013 | Tip

Als de aren tijdens de bloei minimaal 24 uur continu nat zijn, krijgen fusariumschimmels meer infectiekansen. Vooral bij rassen met een lager resistentiecijfer tegen aarfusarium kan een (aanvullende) bespuiting dan zinvol zijn. Dit geldt voor o.a. Delmare, Tabasco, Tataros, Lincoln, Julius en EU-rassen als Asano, Sophyta en Expert.

22-05-2013 | Tip

Bij het huidige meer wisselvallige weer zal Septoria tritici zich uitbreiden. In het ras Asano hebben we inmiddels ook gele roest aangetroffen. In dat geval een bespuiting met 1 ltr Opus Team uitvoeren.

06-05-2013 | Tip

Tot nu toe komt alleen maar septoria voor in percelen wintertarwe. Bij aanhoudende droogte, of weinig neerslag van betekenis, zal deze ziekte zich minimaal uitbreiden. Een groot aantal percelen komt echter wel in het gewasstadium voor de tweede groeiregulatie die normaliter gecombineerd wordt met de eerste ziektebestrijding.

20-03-2013 | Kennisdocument

Sclerotinia sclerotiorum is een bodemgebonden schimmelziekte. In Nederland nemen de problemen  met Sclerotinia sclerotiorum in akkerbouwgewassen steeds meer toe, zo ook in de zetmeelaardappelteelt in het noordoosten van Nederland. Na het moment van inzakken van het gewas (stengelbreuk) worden de stengels geïnfecteerd en sterven vroegtijdig af.

In 2012 is door DLV Plant onderzoek...

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Beheersing schimmels en bacterien - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Beheersing schimmels en bacterien - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Beheersing schimmels en bacterien - brochures
Abonneren op Kennisakker - Beheersing schimmels en bacterien - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Beheersing schimmels en bacterien - nieuws