Gewas: zetmeelaardappelen

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over zetmeelaardappelen weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Zetmeelaardappelen - alle items
12-03-2015 | Artikel

Dit document geeft een serie van artikelen, gepubliceerd in het blad LandbouwMechanisatie, over het natuurlijk koelen (en bewaren) van aardappelen en uien (periode 2013 t/m 2015). De artikelen zijn geschreven in opdracht van en door DLV Bouw, Milieu en Techniek.

08-01-2015 | Kennisdocument
Samenvatting

Fosfaat is van belang voor een goede gewasproductie. Via het P-gebruiksnormenstelsel daalt de P-bemesting richting evenwichtsbemesting. In de praktijk is er zorg of gewassen dan wel voldoende fosfaat krijgen. Daarom is het belangrijk om te weten wat de bodem zelf aan fosfaat levert en hoe dit in de tijd vrijkomt.

23-09-2014 | Kennisdocument

Gedurende het groeiseizoen 2011, tussen begin april en eind augustus, heeft Plant Research International, samen met PPO-AGV, onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke bronnen van besmettingen met het aardappelvirus Y (PVY) in aardappelen.

01-09-2014 | Kennisdocument

De ontkoppeling van de zetmeelaardappelteelt in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft grote gevolgen voor de concurrentiepositie van deze teelt. AVEBE bereidt zich voor op deze situatie en heeft een groot belang om het saldo van de teelt op peil te houden of te verbeteren. Zij doet dit door te zoeken naar hoogwaardigere afzetmogelijkheden van zetmeel en wil de telers ook...

28-07-2014 | Artikel

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt bij uitstek voor de aardappelziekte. Het uitgangspunt voor de Phytophthora bestrijdingsstrategie is het stapelen van zoveel mogelijk preventieve maatregelen, aangevuld met curatieve maatregelen indien noodzakelijk. Dit geeft, over het hele seizoen bekeken, de meest (kosten)effectieve en minst milieubelastende beheersing van de aardappelziekte.

03-04-2014 | Kennisdocument

In 2012 is in samenwerking met AVEBE en met financiering van PA het project 20-15-10 gestart. In dit project worden groepen telers begeleid in het streven om op termijn een zetmeelopbrengst op proefveldniveau te bereiken van 15 ton/ha. Voor het bereiken van dit hoge opbrengstniveau is de kwaliteit van het pootgoed van groot belang.

05-03-2014 | Kennisdocument

Waar gaat dit over?
In de jaren 2008 tot en met 2012 is in opdracht van Productschap Akkerbouw onderzoek gedaan naar éénjarige rasvermeerdering van (TBM)-pootgoed. Ten behoeve van de rasvergelijkingsserie op de PPO locaties ’t Kompas en Kooijenburg is voorgesteld om het onderzoek te verbeteren door de pootgoedvoorziening voor deze rasvergelijking centraal aan te pakken. Op deze wijze...

16-01-2014 | Kennistekst

Roodrot in aardappelen wordt veroorzaakt door de schimmel Phytophthora erythroseptica. Aantasting door de schimmel kan leiden tot rot in de knollen op het veld en/of in de bewaring. Een besmette partij aardappelen is moeilijk onder controle te krijgen. De weersomstandigheden en de grondsoort en het ras hebben grote invloed op de mate van problemen met roodrot.

11-12-2013 | Artikel
Inleiding

Bij de oogst van aardappelen komt veel grond mee met het product dat zowel op het eigen bedrijf als elders wordt verzameld en afgevoerd. Op het eigen bedrijf komt bij het inschuren zeefgrond vrij en tijdens het sorteren sorteergrond; gezamenlijk zo’n 1 à 2 ton grond per hectare aardappelen.

03-09-2013 | Tip

Voor loofdoding is 2-4 ltr Reglone/diquat, 1 ltr Spotlight Plus, 0,8 ltr Quickdown + 2 ltr olie en 2-3 ltr Finale SL 14 e.a. beschikbaar. Het middel en de dosering is afhankelijk van de mate van afrijping van het gewas. Gewassen die een heel eind op retour zijn (minder dan 50% groen) kunnen nu nog gespoten worden met 2-2.5 ltr. Reglone/diquat.

22-07-2013 | Tip

De luizen in zetmeelaardappelen beginnen toe te nemen. Vooral op percelen waar geen Vydate onder ligt beginnen luizen te komen. Maar ook in vroege percelen komen luizen voor. Controleer hierop en indien er meerdere luizen per blad voorkomen en of regelmatig kolonies, spuit dan met 0.15 ltr Calypso of 0.25 kg Gazelle of 0.3 kg Plenum of 0.16 kg Tepekki.

09-07-2013 | Tip

Pas na de bloei van de aardappelen begint alternaria een rol te spelen. De eerstkomende weken is er daarom geen reden om bespuitingen tegen alternaria uit te voeren. In beslissings ondersteunende systemen (BOS) wordt wel melding gemaakt van infectiekansen voor alternaria. Hierbij wordt echter alleen gekeken of de weersomstandigheden gunstig zijn voor alternaria.

03-07-2013 | Tip

De laatste jaren zien we soms al vroeg bladvlekken in aardappelen verschijnen. Onderzoek heeft aangetoond dat lang niet alle vlekken veroorzaakt worden door alternaria, zelfs niet als er concentrische ringen in de vlek te zien zijn. De bladvlekken kunnen door meerdere oorzaken ontstaan: gebreksziekten (bijv. magnesium, mangaan), ozonschade, botrytis enz.

03-07-2013 | Kennisdocument

In Nederland is op sommige percelen in melganzevoet resistentie gevonden tegen middelen met de werkzame stoffen metamitron en metribuzin. In dit onderzoek is nagegaan hoe deze resistente melganzevoet in aardappelen en suikerbieten chemisch goed bestreden kan worden.

02-07-2013 | Tip

De ontwikkeling van de meeste percelen aardappelen loopt op dit moment achter op andere jaren. Op sommige percelen is de knolzetting nog maar amper op gang gekomen.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Zetmeelaardappelen - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Zetmeelaardappelen - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Zetmeelaardappelen - brochures
Abonneren op Kennisakker - Zetmeelaardappelen - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Zetmeelaardappelen - nieuws