Gewas: uien

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over uien weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Uien - alle items
12-12-2014 | Artikel

Aantasting en bestrijding van Stengelaaltjes en alle invloeden die daarbij een rol spelen.

12-12-2014 | Artikel

Verband tussen bevolkingsdichtheid van aaltjes en schade; aan welke regels zijn bevolkingsvermeerdering en vermindering bij aaltjes gebonden en welke invloed hebben de teelt van goede en slechte waardplanten en uitwendige omstandigheden hierop.

12-12-2014 | Artikel

Verslagen van begassingsproeven met methylbromide en een onderzoek naar de betekenis van een geringe besmetting met ditylenchus dipsaci van zaaizaad

10-12-2014 | Artikel

Een effectieve volvelds chemische onkruidbestrijding In een open en langzaam groeiend gewas als uien is alleen mogelijk met een relatief grote inzet aan herbiciden. Om deze hoeveelheid te verlagen, is gezocht naar mogelijkheden om de inzet van herbiciden te combineren met methoden van mechanische onkruidbestrijding.

10-12-2014 | Artikel

In de periode 1988-1993 zijn kas- en veldproeven met uien uitgevoerd waarin het effect is nagegaan van diverse fungiciden op bladvlekkenziekte en koprot. In een aantal proeven is bovendien onderzocht of de werkingsduur van vier middelen verschilde door ze te vergelijken in een 7-daags en in een 14-daags spuitschema.

10-12-2014 | Artikel

In de periode 1979-1990 is op het PAGV te Lelystad  onderzoek verricht naar de eventuele teeltfrequentie-effecten bij de gewassen landbouwerwten, veldbonen, bruine bonen, snijmaïs, vlas en zaaiuien. Tevens is gezocht naar de oorzaken achter de gemeten effecten. In een blokken proef in enkelvoud zijn met genoemde gewassen continuteelten opgezet om snel resultaten te verkrijgen.

10-12-2014 | Artikel

In 1988 en 1989 zijn in Colijnsplaat en in Lelystad proeven uitgevoerd met de rassen Balstora en Turbo, beide geteeld als zaaiui en als plantui. De proeven hadden tot doel te onderzoeken in hoeverre uitgerijpte plantuien geschikt zijn als grondstof voor de droogindustrie. Kenmerken die in dit kader zijn bestudeerd, zijn het drogestofgehalte, de hardheid en de bewaarbaarheid.

09-12-2014 | Artikel

In de periode 1991-1994 is in acht veldproeven onderzoek verricht naar de toepasbaarheid van een stikstof bijmestsysteem voor zaaiuien. Bij dit systeem wordt de totale mestgift verdeeld over een aantal tijdstippen, waarbij per tijdstip een hoeveelheid wordt gegeven die overeenkomt met een streefwaarde waarop de voorraad minerale stikstof op dat tijdstip in mindering wordt gebracht.

08-12-2014 | Artikel

Het PAV onderzocht  van 1995 tot en met 1998 te Lelystad, Colijnsplaat en Westmaas van een groot aantal factoren de invloed op het percentage watervellen. Het doel was oorzaken van watervellen op te sporen en richting te geven aan verder onderzoek.

08-12-2014 | Artikel

In een aantal veldproeven in 1989 en 1990 is een aantal insecticiden beproefd op de werking tegen tabakstrips in zaaiuien. Eén à twee bespuitingen met synthetische pyrethroïden zoals cypermethrin, deltametrin en permethrin in 600 liter water leiden tot minder zuigschade in het gewas dan de standaardbehandeling met parathion.

08-12-2014 | Artikel

In de periode 1988-1992 is te Lelystad nagegaan of twee modellen voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte in zaaiuien onder Nederlandse omstandigheden toepasbaar zijn. De modellen, die gebruik maken van metingen van het micro-klimaat in het gewas, bleken in combinatie toegepast, het aantal bespuitingen met de helft te reduceren zonder opbrengstderving.

08-12-2014 | Artikel

In 1991 en 1992 is onderzoek verricht om na te gaan of de resultaten van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek dat uitgevoerd wordt onder ‘gangbare’ teeltomstandigheden, ook bruikbaar is voor biologisch-dynamische teeltomstandigheden.

08-12-2014 | Artikel

In een praktijkproef is de invloed van de stikstofdeling op de opbrengst van de uien nagegaan bij het normale ras Jumbo en de hybride rassen Hyfield en Hyskin. Een gedeelde stikstofgift (80 + 40 N) heeft, ook bij de hybride rassen, geen hogere opbrengst opgeleverd. De verschillen in maatverdeling waren ook minimaal.

08-12-2014 | Artikel

Op ROC De Waag is in de jaren 1985 tot en met 1990 het effect onderzocht van een deling van de stikstof en een extra kaligift op de opbrengst en kwaliteit van de zaaiuien. Hierbij bleek dat op deze lichte zavelgronden een deling van de stikstof in bepaalde jaren positief kan zijn.

04-12-2014 | Artikel

Een driejarig onderzoek naar de gebruikswaarde van Propachloor en Stomp en de combinatie van beide middelen op lichte zavelgronden heeft aangetoond dat een mengsel van 5 liter Propachloor en 1,5 liter Stomp een goed onkruidbestrijdingseffect geeft en weinig tot geen schade veroorzaakt aan het gewas. Genoemd mengsel gaf in het algemeen een beter resultaat dan de middelen afzonderlijk.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Uien - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Uien - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Uien - brochures
Abonneren op Kennisakker - Uien - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Uien - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit gewas aanwezig.