Gewas: overige handelsgewassen

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over overige handelsgewassen weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Overige handelsgewassen - alle items
01-08-2014 | Kennisdocument

De teelt van lupine is grotendeels verdwenen uit Nederland. Oudere boeren kennen lupine misschien nog als groenbemestingsgewas (vaak bittere lupine welke ongeschikt is als dierlijke of menselijke consumptie) of als voedergewas in de vorm van gehele plantsilage.

11-12-2013 | Kennisdocument

In 2011 en 2012 is door PPO, in opdracht van het Productschap Akkerbouw, een 2-jarig onderzoek uitgevoerd waarbij de teelttechnische aspecten en de gewasproductie van een zevental eiwithoudende gewassen in twee Nederlandse teeltgebieden (Zuidoostelijk- en Noordoostelijk zandgebied) werden onderzocht.

17-04-2013 | Kennisdocument

Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil verbeteren. Het kernpunt van het project is meten, registreren en verbeteren onder praktijkomstandigheden. Het project is op 1 juli 2008 van start gegaan met drie biomassaketens waarbij bio-energie geproduceerd wordt:

Maïs die vergist wordt in een covergistingsinstallatie.Suikerbieten die vergist...
11-01-2011 | Kennisdocument

Het vrijlevende wortelaaltje Trichodorus similis komt op zandgronden en lichte zavelgronden voor. In de praktijk blijkt dat dit aaltje bij een aantal belangrijke gewassen schade kan veroorzaken, maar betrouwbare onderzoeksinformatie over opbrengstverliezen en mogelijke schadedrempels ontbreekt meestal.

Het PPO-agv heeft schadeonderzoek met dit aaltje uitgevoerd bij waspeen, schorseneer,...

29-09-2010 | Tip

Met het rooien van de aardappelen zijn de aaltjesproblemen niet voorbij. Met name (bedrieglijk) maïswortelknobbelaaltjes (Meloidogyne chitwoodi en M. fallax) , stengelaaltjes,(Ditylenchus dipcasi), en het door vrijlevende wortelaaltjes (Trichodorus en Paratrichodorus) overgebrachte tabaksratelvirus gaan met de knollen mee de schuur in.

19-11-2009 | Kennisdocument
In 2007 en 2008 heeft PPO-agv in opdracht van het Productschap Akkerbouw onderzoek gedaan naar de beheersing van valse meeldauw in de akkerbouwmatige teelt van peterselie.Diverse fungicidentoepassingen zijn in staat om de peterselie (in meer of mindere mate) tegen valse meeldauw te beschermen.
02-10-2008 | Tip
Laat uw witlofgrond, na terugkomst van de tuinder, niet over de kavel uitrijden.
Omdat de grond vermengd kan zijn met dat van andere telers bestaat het risico dat op die manier een besmetting met schadelijke aaltjes op het bedrijf geïntroduceerd wordt.
Als de kosten te overzien zijn is storten bij een afvalverwerkingsbedrijf de meest veilige optie.
23-06-2008 | Tip
Voor de onkruidbestrijding in witlof zijn diverse middelen beschikbaar. Dual Gold geeft in combinaties met lage doseringen een versterkte werking op een aantal onkruiden.
10-06-2008 | Tip
Akkerbouw, industriegroente, conservenerwten schimmels, luizen
05-06-2008 | Tip
In de onbedekte teelt van bonen (vers te oogsten) en in de onbedekte teelt van tuinbonen is het middel Switch tijdelijk toegelaten. Het is een middel op basis van fludioxonil en cyprodinil. Bij de bonen is het in te zetten tegen Sclerotinia (rattenkeutelziekte) en bij de tuinbonen tegen Botrytis fabae (chocoladevlekkenziekte).  
26-05-2008 | Tip
Duurwerking van bodemherbiciden kan tegenvallen bij droogte. Bij nieuw onkruid een bestrijding uitvoeren met lage dosering
19-05-2008 | Tip
Bij de teelt van stamslabonen kan bij hoge onkruiddruk een bodemherbicide toegepast worden. Door de verschillen in rasgevoeligheid voor Basagran kunnen na opkomst niet altijd voldoende hoge doseringen Basagran gebruikt worden om alle onkruiden te bestrijden. Spuit dan (ruim) voor opkomst 0,15-0,25 ltr Centium per ha. Ook Dual Gold heeft nu een toelating. Gebruik bij een combinatie ca.
14-04-2008 | Tip
Wacht zo lang mogelijk met het zaaien van waspeen op Meloidogyne-gevoelige gronden.
28-02-2008 | Kennisdocument

Na een korte inleiding over het Oregano-onderzoek in Flevoland worden in deze samenvatting de resultaten van teeltonderzoek aan Oregano weergegeven. Het ging om de deugdelijkheidsbeproeving van vijf herbiciden, onderzoek naar de optimale stikstofbemesting, het volgen van de biomassa en het oliegehalte gedurende de gewasontwikkeling, de instandhouding (vegetatief) en vergelijking (generatief)...

15-06-2007 | Kennisdocument

In de periode 2004 t/m 2006 is een vijftal teeltproeven in het gewas meekrap uitgevoerd. Na een korte inleiding over meekrap en de opzet en uitvoering van het meekrapteeltonderzoek worden de resultaten van een teeltvariantenproef, van stikstof- en kalibemestingsproeven en van de M.chitwoodi-waardplantstatusproef nader toegelicht.

Ruggenteelt, waarbij voor de oogst gebruik kan worden...

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Overige handelsgewassen - onderzoek
Abonneren op Kennisakker - Overige handelsgewassen - artikelen
Abonneren op Kennisakker - Overige handelsgewassen - brochures
Er zijn geen brochures voor dit gewas aanwezig.
Abonneren op Kennisakker - Overige handelsgewassen - tips
Abonneren op Kennisakker - Overige handelsgewassen - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit gewas aanwezig.