Gewas: overige granen

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over overige granen (bijv. haver en teff) weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Overige granen - alle items
04-11-2014 | Kennisdocument

In een deskstudie en met twee veldproeven is nagegaan wat de mogelijkheden zijn van meerjarig graan in Nederland. Meerjarig graan is een gewas dat na de oogst weer nieuwe spruiten vormt zoals graszaad.

03-12-2013 | Kennisdocument

In dit onderzoek hebben DLV Plant en PPO-AGV Vredepeel gekeken of wintergraan als buffervlak of –strook een vergelijkbaar erosie remmend effect heeft als een groenstrook of een groenvlak met grassen. Een grasbufferstrook levert geen productie op. Bij aanleg van een graanbufferstrook kan mogelijk het erosie remmend effect gecombineerd worden met plantaardige productie.

12-06-2012 | Tip
De komende periode bloeien veel tarwe’s. Indien tijdens de bloei, de aren 24 uur of meer continu nat zijn is er kans op infectie. De exacte timing van een dergelijke toepassing blijft bij fusarium echter altijd lastig. De curatieve werking betreft enkele dagen.
31-05-2012 | Tip
Zodra gewassen zich explosief ontwikkelen, zoals momenteel gebeurt met de huidige warmte, is een eventuele aantasting door aaltjes ook snel zichtbaar. In het gewas blijven pleksgewijs planten achter.
05-10-2011 | Kennisdocument
Graantelers in Noordoost-Groningen hebben al sinds de jaren negentig problemen met een verminderde werking van enkele middelen tegen duist. Hierdoor worden bepaalde effectieve middelen veelvuldig ingezet en ligt resistentieontwikkeling op de loer. HLB heeft in dit project aan de hand van verzamelde zaadmonsters onderzocht hoe de resistentie van duist en hanepoot tegen specifieke...
30-05-2011 | Tip

In winter- en zomergranen is een forse toename van het graanhaantje en bladluizen te vinden. Omdat veel granen dit jaar minder groene delen en droogtestress hebben is het eerder zinvol om een bestrijding tegen luizen uit te voeren, dan in andere jaren. De schadedrempel in een goed gewas ligt vóór en tijdens de bloei op 30% van de halmen bezet.

11-05-2011 | Tip

Vanaf nu is het van belang om ieder goed moment te benutten om wortelonkruid te bestrijden. Voor een goede wortelonkruidbestrijding is het van belang dat de luchtvochtigheid boven de 60% ligt. Dat geldt niet alleen voor het moment van spuiten, maar ook voor de volgende dag. Daarbij moet het wortelonkruid goed aan de groei zijn en dus niet ziek gespoten zijn.

23-03-2010 | Tip

Eind 2009 is Capri Twin (0,225 – 0,275 kg per ha) toegelaten in wintertarwe, winterrogge, triticale en spelt. Altijd 1 ltr olie toevoegen. Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden. Het is een herbicide met werking tegen grassen en breedbladige onkruiden. Windhalm en raaigrassen zijn zeer gevoelig. Niet-resistente duist wordt redelijk goed bestreden.

24-06-2009 | Tip
Als u problemen heeft met aaltjes, zoals Pratylenchus penetrans of Meloidogyne chitwoodi, dan kunt u met een gerichte groenbemesterkeuze de aaltjespopulatie aanpakken. Omdat dit jaar de graanoogst vermoedelijk vroeg wordt verwacht, is er dus ruim gelegenheid voor het inzaaien van een groenbemester. Voor de organische stofvoorziening is een groenbemester zeer welkom.
20-06-2008 | Tip
Binnen graanpercelen, die op het oog homogeen lijken, kunnen opbrengsten sterk variëren. Maaidorsers met GPS en opbrengstmeting brengen de opbrengstvariatie in kaart. Naast opbrengstkaarten geven satellietbeelden en kaarten van bodemgegevens een beeld van de variatie. Met deze informatie kan de teelt worden geoptimaliseerd.
10-04-2008 | Tip
Door de tegenvallende weersomstandigheden is bij veel percelen de zaai van zomergranen uitgesteld. Voor zomertarwe is het te laat. Zomergerst kan tot eind april gezaaid worden. Houd rekening met een veel lagere opbrengst als na half april wordt gezaaid. Indien u de komende dagen nog geen zomergerst kunt zaaien, kunt u beter overstappen op de teelt van korrelmaïs.
01-04-2008 | Tip
Op vroege percelen is de eerste knoop nu voelbaar in de hoofdspruit van de wintertarwe. Zeker voor de minder stevige rassen is het belangrijk op tijd een groeiregulatie met chloormequat en/of Moddus uit te voeren. De weersomstandigheden moeten daarvoor echter wel geschikt zijn. Dit betekent dat de temperatuur overdag meerdere uren boven de 8-10°C moet komen en het gewas droog moet zijn.
15-04-2005 | Kennisdocument

Over de juiste stikstofbemesting van het, in Nederland nieuwe graangewas Teff is nog weinig bekend. Vanaf 2002 zijn er een aantal proeven uitgevoerd. In 2004 is daarbij gekeken naar deling van de stikstofgiften.

Teff was in 2004 in staat om met slechts zéér weinig stikstof, 30 kg N/ha, verstrekt bij de pluimvorming (!), een goede opbrengst te geven. Bij een verdere toename van de gift (...

15-07-2004 | Artikel

Op biologische bedrijven werden in tarwe vaak meer onkruiden geteld dan in de andere gewassen. Zaadproductie van onkruid in wintertarwe kan wel oplopen tot duizend zaden per plant. Onderzoekers van PPO en PRI benadrukken het gevaar van onopvallende veronkruiding vanuit het graangewas en de mogelijkheden om deze veronkruiding tegen te gaan.

15-03-1997 | Artikel
Dit overzicht geeft een beschrijving van de indeling van ontwikkelingsstadia van granen volgens Feekes en Zadoks.
Abonneren op Kennisakker - Overige granen - onderzoek
Abonneren op Kennisakker - Overige granen - artikelen
Abonneren op Kennisakker - Overige granen - brochures
Er zijn geen brochures voor dit gewas aanwezig.
Abonneren op Kennisakker - Overige granen - tips
Abonneren op Kennisakker - Overige granen - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit gewas aanwezig.