Gewas: maïs

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over maïs weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Mais - alle items
17-04-2013 | Kennisdocument

Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil verbeteren. Het kernpunt van het project is meten, registreren en verbeteren onder praktijkomstandigheden. Het project is op 1 juli 2008 van start gegaan met drie biomassaketens waarbij bio-energie geproduceerd wordt:

Maïs die vergist wordt in een covergistingsinstallatie.Suikerbieten die vergist...
22-10-2012 | Tip
De maïsoogst is in volle gang. Op zand en lössgrond bent u verplicht een vanggewas na maïs te zaaien. De officieel toegestane vanggewassen zijn gras, bladkool, bladrammenas, winterrogge, wintertarwe, wintergerst en triticale. Het vanggewas na maïs is bedoeld om uitspoeling van stikstof in het najaar en de winter te voorkomen.
15-02-2012 | Tip
Voor een aantal gewassen, zoals bieten, conserventeelten, cichorei en mais is voor een goede structuur een goede pH vereist. Op zand de streef pH 5,7. Voor Löss bij een lutum van < 10 is de streef pH 6,3 / bij lutum > 10 is het 6,6. Op rivierklei < 8% lutum pH van 6,0 / tussen 8 en 12 % lutum een pH van 6,2 en >12 % lutum een pH van 6,4.
06-01-2012 | Brochure
Dit rassenbulletin geeft de resultaten weer van onderzoek in Noord- en Zuid-Nederland (Valthermond respectievelijk Vredepeel) naar de waarde van maïsrassen voor de productie van biogas.
28-12-2011 | Brochure
In het rassenbulletin snijmaïs, korrelmaïs en corn cob mix vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen, opbrengst en kwaliteit van maïsrassen.
09-05-2011 | Tip

In week 18 is er in bepaalde delen van Nederland (met name Noordoost) nachtvorstschade opgetreden. Op een aantal percelen zijn alle bovengrondse bladeren afgevroren. De vroegste mais bevond zich ongeveer in het 2 tot 3 bladstadium. Waarbij 3 bladstadium 3 volledig ontvouwen bladeren betekent.

De grote vraag is of er nu over- of bijgezaaid moet worden

13-12-2010 | Kennisdocument

Dit project richtte zich op de ontwikkeling van teeltsystemen die economisch, ecologisch, energetisch en sociaal duurzaam zijn voor de veenkoloniale zand- en dalgronden. Maximale biomassa- en energie-efficiëntie wordt gekoppeld aan minimale emissie en maximaal economisch rendement binnen de sociale kaders. Op deze manier kan de landbouw een bijdrage gaan leveren aan milieudoelstellingen van de...

15-06-2010 | Tip

Haagwinde wordt een steeds groter probleemonkruid in de maisteelt. Bestrijding hiervan verdient nu extra aandacht om grotere problemen in de toekomst te voorkomen.

04-08-2009 | Kennisdocument

Vanaf 2006 is het verplicht om op zand- en lössgrond na maïs een stikstofvanggewas te telen. Op dit moment zijn winterrogge, bladrammenas, grassen en bladkool daarvoor toegelaten. Andere gewassen die misschien ook als stikstofvanggewas na maïs zouden kunnen dienen zijn wintertarwe, wintergerst, Triticale en Japanse haver.

Voor een goede beoordeling van de huidige en van de potentiële...

24-06-2009 | Tip
Als u problemen heeft met aaltjes, zoals Pratylenchus penetrans of Meloidogyne chitwoodi, dan kunt u met een gerichte groenbemesterkeuze de aaltjespopulatie aanpakken. Omdat dit jaar de graanoogst vermoedelijk vroeg wordt verwacht, is er dus ruim gelegenheid voor het inzaaien van een groenbemester. Voor de organische stofvoorziening is een groenbemester zeer welkom.
20-06-2008 | Tip
Binnen graanpercelen, die op het oog homogeen lijken, kunnen opbrengsten sterk variëren. Maaidorsers met GPS en opbrengstmeting brengen de opbrengstvariatie in kaart. Naast opbrengstkaarten geven satellietbeelden en kaarten van bodemgegevens een beeld van de variatie. Met deze informatie kan de teelt worden geoptimaliseerd.
21-05-2008 | Kennisdocument

Bio-energie staat sterk in de belangstelling. De wens naar een meer duurzame energievoorziening is hierbij een belangrijke drijfveer. Ook vanuit de akkerbouw is er interesse in het telen van gewassen voor de productie van energie. Belangrijke vraag bij de afweging om energiegewassen te gaan telen, is het economisch perspectief.

In dit onderzoek zijn de saldi voor gewassen met als...

14-05-2008 | Tip

Door het warme weer ontwikkelt de maïs zich snel, evenals het onkruid. De droge omstandigheden zijn op dit moment niet ideaal. Het onkruid, vooral melganzevoet is afgehard en de bodemherbiciden werken (nog) niet. Vanaf donderdag nemen de regenkansen toe en zullen de omstandigheden verbeteren.

23-04-2008 | Kennisdocument

Dit onderzoek richtte zich op de werking van afweerstoffen tegen gewasvraat door ganzen, duiven en roeken/kraaien in de gewassen graan en snijmais. Getoetst werden afweerstoffen die van natuurlijke oorsprong zijn of stoffen die kansrijk zijn om toelating te verkrijgen.
Uit de resultaten blijkt dat een aantal behandelingen van zaad een bepaalde afweerwerking tegen vogels heeft en dat een...

22-04-2008 | Tip
De stikstofnorm voor maïs op zand-, löss- en veengrond is dit jaar nog 175 kg N per ha. Er is echter geen extra kunstmestruimte meer voor fosfaat. De gebruiksnorm hiervoor is 85 kg P per ha, het totaal van P uit organische mest + kunstmest-P. Wanneer voor maïs rijenbemesting met fosfaat wordt gegeven, gaat dit vaak ten koste van de ruimte voor dierlijke mest.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Mais - onderzoek
Abonneren op Kennisakker - Mais - artikelen
Abonneren op Kennisakker - Mais - brochures
Abonneren op Kennisakker - Mais - tips
Abonneren op Kennisakker - Mais - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit gewas aanwezig.