Gewas: luzerne

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over luzerne weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Luzerne - alle items
15-12-1998 | Handleiding

In de teelthandleiding luzerne is informatie over de teelt, oogst en voedingsaspecten van luzerne te vinden.

15-12-1998 | Handleiding

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding luzerne wordt ingegaan op de aspecten van voerwinning van luzerne.

Het maairegime van luzerne heeft invloed op de drogestofopbrengst, de voederwaarde van het geoogste product en de levensduur van het gewas. Ook de omstandigheden tijdens de oogst en de keuze van de oogstmachines kunnen hierop van invloed zijn.

15-12-1998 | Handleiding

In dit hoofstuk van de teelthandleiding luzerne wordt ingegaan op de rassenkeuze bij en het zaaien van luzerne.

Bij het inzaaien van luzerne komt allereerst de rassenkeuze aan de orde. Het ras moet zoveel mogelijk bij het teeltdoel passen. Ook moet duidelijk zijn of het zaad vooraf met entstof moet worden behandeld of ontsmet. Verder zijn het zaaitijdstip, het zaaien van een ...

15-12-1998 | Handleiding

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding luzerne wordt ingegaan op de organisatorische en bedrijfseconomische aspecten.

Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de saldoberekeningen en de arbeidsbehoefte voor de teelt van luzerne voor akkerbouwbedrijven. De in de voorgaande hoofdstukken behandelde teeltaspecten van luzerne worden in dit hoofdstuk gekwantificeerd naar financiële en ...

15-12-1998 | Handleiding

In dit deel van de teelthandleiding luzerne wordt ingegaan op de perceelskeuze voor de teelt van luzerne.

Naast de samenstelling van de grond, de profielopbouw en de grondwaterstand is ook de voorgeschiedenis van een perceel van belang. Vruchtwisseling, onkruidbezetting en bodemstructuur bepalen mede de kans van slagen van het gewas. Dit maakt dat lang niet elk perceel geschikt ...

15-12-1998 | Handleiding

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding luzerne wordt ingegaan op de vruchtwisselingsaspecten van de luzerneteelt.

15-12-1998 | Handleiding

In dit deel van de teelthandleiding luzerne wordt ingegaan op de geschiedenis van de teelt van luzerne en de mogelijkheden als ruwvoeder voor rundvee.

15-12-1998 | Handleiding

Dit hoofdstuk van de teelthandleiding luzerne gaat in op de aspecten van de conservering van luzerne.

15-12-1998 | Handleiding

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding luzerne wordt ingegaan op de gewasbescherming.

Chemische bestrijding van onkruid, ziekten en plagen in luzerne is moeilijk. Er is een zeer beperkt aantal middelen toegelaten. Teeltmaatregelen moeten daarom zoveel mogelijk op preventie zijn gericht. Percelen waar problemen worden verwacht, kunnen daarom beter worden vermeden.

15-12-1998 | Handleiding

In dit deel van de teelthandleiding luzerne wordt ingegaan op de rol van bemesting bij de teelt van luzerne.

Als basis voor een juiste bemesting van luzerne is grondonderzoek nodig. Met name de zuurgraad (pH) en het fosfaat- en kaligehalte zijn belangrijke gegevens. Om de juiste bemesting vast te kunnen stellen, moet men bovendien rekening houden met de te verwachten onttrekking ...

15-12-1998 | Handleiding

n dit hoofdstuk van de teelthandleiding luzerne wordt ingegaan op voedingsaspecten van luzerne.

15-12-1998 | Handleiding

In dit deel van de teelthandleiding cichorei wordt ingegaan op de gewaseigenschappen van luzerne.

Luzerne is een meerjarig vlinderbloemig gewas. Er kan drie tot vier jaar van het gewas worden geoogst. Het gewas kan in zijn gehele stikstofbehoefte voorzien door binding van stikstof uit de atmosfeer. Luzerne heeft de naam ook onder droge omstandigheden een goede productie te kunnen ......

15-12-1998 | Handleiding

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding luzerne wordt stilgestaan bij de opbrengst en samenstelling van luzerne.

Opbrengst en samenstelling van luzerne kunnen aanzienlijk variëren. In dit hoofdstuk wordt dit aan de hand van perceelsgegevens van proefbedrijf Cranendonck besproken.

15-05-1997 | Artikel

Maïs en gras zijn sinds jaar en dag dé voedergewassen op rundveebedrijven. Andere gewassen komen vaak niet aan bod, omdat kwaliteit en opbrengst van maïs en gras, dankzij een ruime bemesting en een goede watervoorziening, vrij stabiel zijn.
De vochtvoorziening wordt onzeker als provinciale overheden de regelgeving rond beregening aanscherpen. De laatste drie relatief droge jaren bleven...

Abonneren op Kennisakker - Luzerne - onderzoek
Er zijn geen onderzoeken voor dit gewas aanwezig.
Abonneren op Kennisakker - Luzerne - artikelen
Abonneren op Kennisakker - Luzerne - brochures
Er zijn geen brochures voor dit gewas aanwezig.
Abonneren op Kennisakker - Luzerne - tips
Er zijn geen tips voor dit gewas aanwezig.
Abonneren op Kennisakker - Luzerne - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit gewas aanwezig.