Gewas: koolzaad

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over koolzaad weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Koolzaad - alle items
17-12-2014 | Kennisdocument

In 2011 en 2012 is door PPO, in opdracht van het Productschap Akkerbouw, een 2-jarig onderzoek uitgevoerd waarbij de teelttechnische aspecten en de gewasproductie van een zevental eiwithoudende gewassen in twee Nederlandse teeltgebieden (Zuidoostelijk- en Noordoostelijk zandgebied) werden onderzocht.

17-04-2013 | Kennisdocument

Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil verbeteren. Het kernpunt van het project is meten, registreren en verbeteren onder praktijkomstandigheden. Het project is op 1 juli 2008 van start gegaan met drie biomassaketens waarbij bio-energie geproduceerd wordt:

Maïs die vergist wordt in een covergistingsinstallatie.Suikerbieten die vergist...
12-01-2009 | Tip
Slakken in wintergranen, graszaad en koolzaad mag u tussen 1 januari en 1 maart alleen bestrijden met middelen op basis van metaldehyde die zijn toegelaten via een dringend vereiste toelating. Dit zijn Caragoal GR (toelatingsnummer 12990) en Brabant Slakkendood (toelatingsnummer 12989). Overige slakkenmiddelen op basis van metaldehyde mogen niet gebruikt worden tot 1 maart.
19-11-2008 | Tip
In aardappelen treffen we vooral in Zuid-Limburg in een aantal bewaarplaatsen slakken aan. Wat we al een aantal jaren zien, is dat aan de bovenkant van de aardappelhoop heel veel slakkensporen voorkomen. Dit is te zien aan het glinsterende oppervlak op de aardappelknollen. Normaal gesproken gaan slakken die mee ingeschuurd zijn dood bij het drogen van de aardappelen.
27-10-2008 | Tip
Ook dit seizoen is er een dringend vereiste toelating (vrijstelling) voor het gebruik van metaldehyde slakkenkorrels. De vrijstelling geldt vanaf 1 september tot en met 31 december 2008. Dit voor toepassing ter bestrijding van slakken in wintergranen, koolzaad en graszaad. De toelating geldt voor de producten Caragoal Gr en Brabant Slakkendood.
21-05-2008 | Kennisdocument

Bio-energie staat sterk in de belangstelling. De wens naar een meer duurzame energievoorziening is hierbij een belangrijke drijfveer. Ook vanuit de akkerbouw is er interesse in het telen van gewassen voor de productie van energie. Belangrijke vraag bij de afweging om energiegewassen te gaan telen, is het economisch perspectief.

In dit onderzoek zijn de saldi voor gewassen met als...

14-04-2008 | Tip
Bij een dichte gewasstand is een goede groeiregulatie in koolzaad vaak nuttig, en bij meer wisselvallige omstandigheden vlak voor de bloei geldt dit ook voor de beschermende werking tegen Phoma-stengelaantasting.
14-02-2008 | Tip
Deze tip gaat in op het wel of niet delen van de stikstofgift voor koolzaad.
15-08-2007 | Kennisdocument

In koolzaad is mechanische onkruidbestrijding via schoffelen en (wied)eggen in principe wel mogelijk, maar praktisch kleven hieraan teveel bezwaren. Chemische onkruidbestrijding is daarom in koolzaad noodzakelijk om onkruidconcurrentie (en dus opbrengstderving) tegen te gaan en veronkruiding in bouwplanverband te voorkomen.
In winterkoolzaad zijn meerdere effectieve middelen tegen...

15-06-2007 | Kennisdocument

In opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw heeft PPO van 2003 t/m 2006 teeltonderzoek uitgevoerd in koolzaad. Het onderzoek richtte zich op de mogelijkheden om de rendabiliteit van de teelt te verhogen en op het verkennen van de koolzaadteelt op zandgrond. Verder is het perspectief van de teelt van zomerkoolzaad nagegaan.
Er zijn meerdere teeltmaatregelen die de rendabiliteit van de...

15-04-2007 | Kennisdocument

Naaktslakken kunnen vraatschade aanrichten in diverse akker- en tuinbouwgewassen. Eén van de gewassen die het meest gevoelig zijn voor slakkenschade is koolzaad. Door aantasting van slakken ontstaan open plekken in een perceel. Hoewel koolzaad flink kan compenseren voor open plekken in een perceel, is wegvreten van planten door slakken vrijwel niet te compenseren vanwege de schaal waarop het...

03-04-2006 | Artikel
De toepassing van varkensdrijfmest in zomerkoolzaad op zandgrond geeft een zelfde zaadopbrengst als strooien van kunstmest. Dat is gebleken uit onderzoek van PPO in 2003-2005 op Zuidoostelijke zandgrond.
01-07-2003 | Handleiding

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding koolzaad wordt ingegaan op de bestrijding van ziekten en plagen in koolzaad.

Er zijn veel organismen die koolzaad in meer of mindere mate kunnen beschadigen en daardoor de zaadopbrengst in ongunstige zin kunnen beïnvloeden. In het onderstaande wordt een opsomming met een korte beschrijving van de meest voorkomende beschadigers gegeven, terwijl...

01-07-2003 | Handleiding

In dit deel van de teelthandleiding koolzaad wordt ingegaan op de bemesting.

01-07-2003 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding koolzaad gaat in op de teeltvoorwaarden van en de grondbewerking voor koolzaad.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Koolzaad - onderzoek
Abonneren op Kennisakker - Koolzaad - artikelen
Abonneren op Kennisakker - Koolzaad - brochures
Er zijn geen brochures voor dit gewas aanwezig.
Abonneren op Kennisakker - Koolzaad - tips
Abonneren op Kennisakker - Koolzaad - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit gewas aanwezig.