Gewas: graszaad

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over graszaad weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Graszaad - alle items
29-10-2012 | Kennisdocument

De Nederlandse graszaadbranche heeft verschillende duurzaamheidsaspecten van de sportveldproductiekolom, vanaf de graszaadproductie tot en met het onderhoud en renovatie van grassportvelden, laten onderzoeken.
De meest kansrijke verbeteropties om de milieu-impact van de levenscyclus van een grassportveld te verminderen hebben betrekking op het gebruik van kunstmest en reductie van het...

04-05-2012 | Kennisdocument

Faunaschade is in de akkerbouw een groot probleem en volgens de praktijk wordt faunaschade niet altijd of maar gedeeltelijk vergoed. Op verzoek van het Productschap Akkerbouw is daarom in 2010 en 2011 op bedrijfsniveau een inventarisatie van de faunaschade door ganzen (en dan vooral de vervolgschade) uitgevoerd.

In 2010 en 2011 trad er op 9 van de 15 aangemelde percelen daadwerkelijk...

12-07-2011 | Artikel

Verlies van zaad is bij de teelt van graszaad niet te voorkomen, maar wel te beperken. In dit artikel wordt ingegaan op factoren die invloed hebben op het graszaadverlies.

11-05-2011 | Tip

Vanaf nu is het van belang om ieder goed moment te benutten om wortelonkruid te bestrijden. Voor een goede wortelonkruidbestrijding is het van belang dat de luchtvochtigheid boven de 60% ligt. Dat geldt niet alleen voor het moment van spuiten, maar ook voor de volgende dag. Daarbij moet het wortelonkruid goed aan de groei zijn en dus niet ziek gespoten zijn.

08-06-2010 | Tip

Tot op heden zijn we nog geen zwarte roest tegengekomen in Engels raaigras. Controleer uw perceel voordat u spuit goed op een eventuele aantasting van zwarte roest. Wanneer u geen zwarte roest vindt, kunt u preventief spuiten met 0,5 ltr Matador per ha. Deze bespuiting na 2 tot 3 weken herhalen. Dit is vrijwel altijd de goedkoopste strategie. Blijf uw perceel dan wel controleren!

17-05-2010 | Tip

De ontwikkeling van het graszaad is momenteel vrij traag. De verwachting is dat het gras minder lang zal worden dan in andere jaren. Het toepassen van groeiregulatie is dan ook zeker niet in alle gevallen nodig. Bij soorten graszaad die van zichzelf al niet lang worden en waarvan het zaad vrij vast zit, kan groeiregulatie achterwege blijven. Over het algemeen geldt dit voor gazontypes.

12-01-2010 | Kennisdocument

Graszaadteelt is een teelt die al generaties lang een plaats inneemt in de Nederlandse akkerbouw. Het graszaad is het hoofdproduct en wordt gebruikt voor uiteenlopende doeleinden. Het hooi is een bijproduct, dat veelal wordt afgezet voor voederdoeleinden.
Het hooi heeft behalve een voederwaarde ook een energiewaarde bij inzet als brandstof. Heeft graszaadhooi een nog niet benutte...

05-08-2009 | Tip

Om een perceel graszaad van onder tarwe dekvrucht te laten slagen is niet alleen aandacht nodig gedurende de teelt van tarwe, maar zeker ook rond de oogstperiode van de tarwe:

22-07-2009 | Kennisdocument

In de screeningsproeven van 2007-2008 werden de onkruidbestrijdingsmiddelen uit de proeven van 2006-2007 opnieuw getoetst, waarbij werd gekeken of de doseringen en de toepassingstijdstippen en eventuele combinaties van de middelen konden worden geoptimaliseerd.

Helaas werden geen middelen of combinaties gevonden die Engels raaigras voldoende bestreden en rietzwenkgras weinig of geen...

24-06-2009 | Tip

Op dit moment vinden we in Engels raaigras nog weinig zwarte roest. Kroonroest is in sommige rassen wel iets te vinden. Indien u enkele weken geleden een halve dosering heeft gespoten en er is geen aantasting te vinden, dan kunt u het beste eind juni de halve dosering herhalen. Indien u de volle dosering vorige keer heeft gebruikt, kunt u nu volstaan met controle van uw perceel op o.a.

03-06-2009 | Tip

Spuit preventief een week voor het in de bloei komen van Engels raaigras tegen roest.

12-01-2009 | Tip
Slakken in wintergranen, graszaad en koolzaad mag u tussen 1 januari en 1 maart alleen bestrijden met middelen op basis van metaldehyde die zijn toegelaten via een dringend vereiste toelating. Dit zijn Caragoal GR (toelatingsnummer 12990) en Brabant Slakkendood (toelatingsnummer 12989). Overige slakkenmiddelen op basis van metaldehyde mogen niet gebruikt worden tot 1 maart.
25-11-2008 | Kennisdocument

In Denemarken worden diverse soorten graszaad vaak van stam gedorsen, terwijl in Nederland meestal eerst in het zwad gemaaid wordt. Het oogstrisico is bij zwadmaaien hoger en er moet een extra werkgang gemaakt worden. Daar staat tegenover dat bij van stam dorsen meestal langzamer gereden zal moeten worden en dat de droogkosten hoger zijn vanwege het hogere vochtgehalte. Daarom is ook het...

19-11-2008 | Tip
In aardappelen treffen we vooral in Zuid-Limburg in een aantal bewaarplaatsen slakken aan. Wat we al een aantal jaren zien, is dat aan de bovenkant van de aardappelhoop heel veel slakkensporen voorkomen. Dit is te zien aan het glinsterende oppervlak op de aardappelknollen. Normaal gesproken gaan slakken die mee ingeschuurd zijn dood bij het drogen van de aardappelen.
27-10-2008 | Tip
Ook dit seizoen is er een dringend vereiste toelating (vrijstelling) voor het gebruik van metaldehyde slakkenkorrels. De vrijstelling geldt vanaf 1 september tot en met 31 december 2008. Dit voor toepassing ter bestrijding van slakken in wintergranen, koolzaad en graszaad. De toelating geldt voor de producten Caragoal Gr en Brabant Slakkendood.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Graszaad - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Graszaad - artikelen
Abonneren op Kennisakker - Graszaad - brochures
Er zijn geen brochures voor dit gewas aanwezig.
Abonneren op Kennisakker - Graszaad - tips
Abonneren op Kennisakker - Graszaad - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit gewas aanwezig.