Gewas: gewasoverschrijdend

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's. Sommige informatie is echter niet goed aan gewassen toe te kennen; denk bijvoorbeeld aan grondbewerking, bouwplanbemesting of beregening. Dergelijke informatie noemen wij 'gewasoverschrijdend'.

Hieronder ziet u alle gewasoverschrijdende informatie weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Alle gewassen - alle items
02-04-2014 | Artikel
Inleiding

Biochar was tien jaar geleden een onbekend, maar zeer interessant materiaal voor verbetering van de bodem met tegelijkertijd opslag van CO2 in de bouwvoor. Er waren aanwijzingen dat Biochar zou leiden tot verhoogde gewasopbrengsten terwijl bij productie van Biochar bio-energie vrijkwam! Een viervoudige win-win situatie, een sprookje te mooi om waar te zijn?

12-03-2014 | Kennisdocument

In opdracht van Productschap Akkerbouw is door DLV in 2013 middels literatuuronderzoek en interviews een overzicht opgesteld van emissiereducerende gewasbeschermingstechnieken.  Er is  naast een feitelijk overzicht ook aandacht  besteed aan de praktische toepasbaarheid en aan mogelijkheden voor stimulering en ondersteuning. U kunt de documenten hieronder downloaden.

05-03-2014 | Kennisdocument

Het onderzoek naar directzaai is een project dat gestart is in 2003 op SPNA locatie Ebelsheerd. In 2007 is het project uitgebreid met akkerbouwers uit de omgeving, Zo kwam het totaal op 11 onderzoekslocaties. Door de jaren heen zijn er waarnemingen uitgevoerd en opbrengsten bepaald.

19-02-2014 | Kennistekst

Voor dit hoofdstuk is samengewerkt met PPO-agv uit Lelystad. Onderstaand volgt een overzicht van maatregelen dat is opgesteld in het kader van het MMM/PBEE-project ‘Brede Kennisontsluiting Bodembiodiversiteit’. Deze maatregelen zijn gericht op het verbeteren van bodemfuncties.

29-01-2014 | Kennisdocument

Met de volgende 5 stappen als leidraad kunt u gericht met bodembiodiversiteit aan de slag.

29-01-2014 | Kennisdocument

Een divers en actief bodemleven kan zorgen voor de levering van nutriënten, een goede kruimelige bodemstructuur, en wering van plantenziekten. Voor meer ingformatie klik hier en hier .

23-01-2014 | Kennisdocument

De bodem is een reservoir van insecten, waarvan een deel verantwoordelijk is voor economische schade in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen. Bij de meeste zogenaamde bodeminsecten leeft alleen het volwassen stadium bovengronds; andere stadia leven voornamelijk in de bodem.

23-01-2014 | Kennisdocument

Behalve schadelijke aaltjes zijn er ook goede aaltjes. Deze aaltjes zijn een goede indicator van de ontwikkeling en stabiliteit van het bodemvoedselweb. Dit komt doordat aaltjes in alle voedingsniveaus van het bodemvoedselweb aanwezig zijn en minder gevoelig zijn voor fluctuaties in bijvoorbeeld temperatuur en vocht zoals sommige andere bodemorganismen.

23-12-2013 | Kennisdocument

Het MMM wil graag dat alle partijen verder aan de slag gaan met de kennis en het materiaal wat in de afgelopen periode is verzameld en opgebouwd. Naast brochures, artikelen e.d. is besloten om aan intermediaren, akkerbouwers en andere geïnteresseerden een powerpointpresentatie over de diverse thema’s binnen het MMM ter beschikking te stellen.

Het gaan dan om de thema's:

23-12-2013 | Kennisdocument

De ambitie van BioNPK is gericht op het winnen en zuiveren van mineralen uit waterige reststromen, en die mineralen geschikt te maken voor hergebruik in de landbouw. Door dit hergebruik ontstaan regionale of landelijke kringlopen waardoor applicatie van mineralen verkregen uit fossiele bronnen kan worden gereduceerd. Het produceren van essentiële mineralen voor plantengroei, t.w. N, P en K,...

23-12-2013 | Kennisdocument

Veel akkerbouwers zijn zich bewust van het belang van (bodem)biodiversiteit. Hoe ze er op kunnen sturen en beïnvloeden weet de praktijk echter nog (zeer) beperkt. Ook de kennisintermediairs hebben nog weinig concrete handvatten om kennis over beïnvloeding en sturing van bodembiodiversiteit over te dragen. Er is bij verschillende kennisinstellingen de laatste jaren veel kennis verzameld en...

11-12-2013 | Tip

Het doorspuiten van een drainage is lang niet altijd de oplossing indien de drainage niet goed loopt. Het is van groot belang om bij problemen met wateroverlast eerst zo goed mogelijk de oorzaak te achterhalen. Loop eerst de eindbuizen langs of deze wel open zijn. Vaak zitten deze dicht na het schoonmaken van de sloot.

06-12-2013 | Artikel

Het Masterplan Mineralenmanagement (MMM) heeft op vrijdag 6 december 2013 voor de derde keer de informatiedag voor intermediairs georganiseerd. Centraal stonden onderwerpen over bodem, bemesting en (bodem)biodiversiteit in de Nederlandse akkerbouw.

Hieronder treft u het programma aan met de gegeven presentaties (workshops).

04-12-2013 | Brochure
WAT IS BODEMBIODIVERSITEIT

In landbouwgrond komen allerlei organismen voor zoals regenwormen, springstaarten en schimmels, die met elkaar het bodemvoedselweb vormen. De grootste hoeveelheden (in kg) worden ingenomen door bacteriën, schimmels en regenwormen.

19-11-2013 | Tip

In wintergraan, graszaad en koolzaad zijn slakken tussen 1 september  tot en met 31 december op gronden > 25% afslibbaar te bestrijden met 12989 N Brabant Slakkendood en 12990 N Caragoal slakkenkorrels. Maximaal 2 x per teelt toepassen. Dosering van beide middelen: 7 kg/ha.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Alle gewassen - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Alle gewassen - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Alle gewassen - brochures

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Alle gewassen - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Alle gewassen - nieuws