Gewas: gewasoverschrijdend

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's. Sommige informatie is echter niet goed aan gewassen toe te kennen; denk bijvoorbeeld aan grondbewerking, bouwplanbemesting of beregening. Dergelijke informatie noemen wij 'gewasoverschrijdend'.

Hieronder ziet u alle gewasoverschrijdende informatie weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Alle gewassen - alle items
16-12-2014 | Brochure

In 2014 heeft Kiemkracht projectmatig gewerkt aan het opstellen van een nieuwe innovatieagenda. De innovatieagenda '(akker)Bouw de toekomst!' laat stevige ambities zien. De ambities zijn inspirerend, grensverleggend, blijven dicht bij de akkerbouw en bieden tegelijkertijd voldoende ruimte aan de keuzes die een nieuw te formeren bestuur kan (en mag) maken.

16-12-2014 | Kennisdocument

AgroBot: Ganzenafweerrobot, BoniRob, Aardappelopslagverwijderings-app, Penotrograaf-app, onkruidbestrijdings-app, Suikerbietenoogstrobot, SmartCenter.

10-12-2014 | Kennisdocument

In opdracht van het Productschap Akkerbouw is HLB in 2012 gestart met project ‘Vestiging en verspreiding van het maïswortelknobbelaaltje binnen een perceel. Dit maïswortelknobbelaaltje, Meloidogyne chitwoodi, heeft een brede waardplantenreeks en kan meerdere generaties per jaar vormen.

29-10-2014 | Kennisdocument

Veel akkerbouwers zijn op de hoogte van het belang van bodembiodiversiteit voor de gewasproductie. Hoe zij zelf de bodembiodiversiteit kunnen (laten) meten, interpreteren en benutten is veel minder goed bekend. In dit project is samen met groepen ondernemers, adviseurs/onderzoekers gewerkt aan bodembiodiversiteit in de praktijk.

23-07-2014 | Tip

In de aaltjeskalender heeft u de mogelijkheid om, afhankelijk van het tijdstip van het jaar, de belangrijkste aandachtspunten met  betrekking tot aaltjes naar voren te halen. U heeft daarbij twee ingangen: (1) via het gewas en (2) via het aaltje.

07-07-2014 | Kennisdocument

Maaimeststoffen zijn gewassen die speciaal geteeld worden om te dienen als meststof voor een ander gewas. In deze deskstudie zijn de mogelijkheden en voordelen benoemd.

30-06-2014 | Kennisdocument

Meloidogyne minor is een tamelijk weinig onderzocht wortelknobbelaaltje waarvan bekend is dat deze, behalve in sportvelden, problemen kan geven in de aardappelteelt. In deze studie is onderzocht hoe M. minor in bouwplanverband kan worden aangepakt. Tegelijk is een deskstudie gedaan naar de huidige stand van de kennis.

06-06-2014 | Kennisdocument

Bij de beheersing van problemen met aaltjes kunnen vang- en lokgewassen ingezet worden om de problematiek te verminderen. In dit project is voor 4 soorten aaltjes het effect van de teelt van groenbemesters ten opzichte van zwarte braak en onbehandeld op de aaltjesaantallen onderzocht.

03-06-2014 | Kennisdocument

In Nederland neemt het areaal waarop NKG (Niet Kerende Grondbewerking) wordt toegepast toe. Naast het areaal is ook de interesse van telers in NKG-systemen groeiende. NKG in Nederland beperkt zich vrijwel tot systemen met minimale grondbewerking. Directzaai wordt vrijwel niet toegepast.

02-05-2014 | Kennisdocument

Op de proefboerderijen Oostwaardhoeve (Slootdorp, centrale klei) en SPNA Kollumerwaard ( Munnekezijl, noordelijke klei) is een meerjarige proef neergelegd om de bemonstering en de adviezen van 4 laboratoria (BLGG, Albrecht, Altic en Koch) te vergelijken met elkaar en met een zogenaamd praktijkobject, dat wordt bemest  zoals de proefboerderij dat in de praktijk ook doet.

30-04-2014 | Kennisdocument

Sclerotinia sclerotiorum is een bodemgebonden schimmelziekte. In Nederland neemt de problematiek met Sclerotinia in akkerbouw- en tuinbouwgewassen steeds meer toe. Zo ook in de aardappelteelt en dan vooral op zandgronden.

02-04-2014 | Artikel
Inleiding

Biochar was tien jaar geleden een onbekend, maar zeer interessant materiaal voor verbetering van de bodem met tegelijkertijd opslag van CO2 in de bouwvoor. Er waren aanwijzingen dat Biochar zou leiden tot verhoogde gewasopbrengsten terwijl bij productie van Biochar bio-energie vrijkwam! Een viervoudige win-win situatie, een sprookje te mooi om waar te zijn?

12-03-2014 | Kennisdocument

In opdracht van Productschap Akkerbouw is door DLV in 2013 middels literatuuronderzoek en interviews een overzicht opgesteld van emissiereducerende gewasbeschermingstechnieken.  Er is  naast een feitelijk overzicht ook aandacht  besteed aan de praktische toepasbaarheid en aan mogelijkheden voor stimulering en ondersteuning. U kunt de documenten hieronder downloaden.

05-03-2014 | Kennisdocument

Het onderzoek naar directzaai is een project dat gestart is in 2003 op SPNA locatie Ebelsheerd. In 2007 is het project uitgebreid met akkerbouwers uit de omgeving, Zo kwam het totaal op 11 onderzoekslocaties. Door de jaren heen zijn er waarnemingen uitgevoerd en opbrengsten bepaald.

19-02-2014 | Kennistekst

Voor dit hoofdstuk is samengewerkt met PPO-agv uit Lelystad. Onderstaand volgt een overzicht van maatregelen dat is opgesteld in het kader van het MMM/PBEE-project ‘Brede Kennisontsluiting Bodembiodiversiteit’. Deze maatregelen zijn gericht op het verbeteren van bodemfuncties.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Alle gewassen - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Alle gewassen - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Alle gewassen - brochures

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Alle gewassen - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Alle gewassen - nieuws