Gewas: consumptieaardappelen

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over consumptieaardappelen weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Consumptieaardappelen - alle items
10-12-2014 | Kennisdocument

In 2010 hebben de partners in het NemaDecide consortium het initiatief genomen zoveel mogelijk kwekers te interesseren voor een gemeenschappelijk project betreffende de ontwikkeling van een partiële resistentietoets voor aardappelen tegen het wortelnobbelaaltje (M. chitwoodi).

23-09-2014 | Kennisdocument

Gedurende het groeiseizoen 2011, tussen begin april en eind augustus, heeft Plant Research International, samen met PPO-AGV, onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke bronnen van besmettingen met het aardappelvirus Y (PVY) in aardappelen.

02-09-2014 | Kennisdocument

PPO en Altic hebben voor het Masterplan MineralenManagement (MMM) onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de stikstofbenutting van aardappel te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde stikstofbijmestsystemen. Die systemen zijn in 2011/2012 ontworpen en er is een plan van aanpak opgesteld om de systemen in 2012 en 2013   te toetsen in veldproeven op  ...

28-07-2014 | Artikel

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt bij uitstek voor de aardappelziekte. Het uitgangspunt voor de Phytophthora bestrijdingsstrategie is het stapelen van zoveel mogelijk preventieve maatregelen, aangevuld met curatieve maatregelen indien noodzakelijk. Dit geeft, over het hele seizoen bekeken, de meest (kosten)effectieve en minst milieubelastende beheersing van de aardappelziekte.

03-06-2014 | Kennisdocument

De bonenspintmijt (Tetranychus urticae) kan schade veroorzaken in een groot aantal gewassen. De laatste jaren wordt ook meer aantasting geconstateerd in aardappelen. Om meer te weten te komen over de omstandigheden waaronder de aantastingen van bonenspintmijten plaats vinden, is in opdracht van het Productschap Akkerbouw een deskstudie uitgevoerd.

03-06-2014 | Artikel

Zeefgrond die vrijkomt bij het inschuren van aardappelen bevat veel plantparasitaire organismen. Om bedrijfshygiënische redenen is het raadzaam om grond met  deze schadelijke organismen te saneren. Dit moet zodanig gebeuren dat de organismen geen bedreiging meer zijn voor de bedrijfsvoering. Vaak is en wordt zeefgrond gebruikt om sloten op het erf te dempen.

24-03-2014 | Kennisdocument

In het teeltseizoen 2011 is door DLV Plant en proefboerderij Rusthoeve een proefveldonderzoek opgestart om de schadedrempel van bladluizen in consumptieaardappelen vast te stellen. Door de hoge frequentie van grote hoeveelheden neerslag in de maanden juli en augustus waren er zo goed als geen luizen in de proef aanwezig. Om deze reden is dan ook besloten de proef vroegtijdig te beëindigen.

11-12-2013 | Artikel
Inleiding

Bij de oogst van aardappelen komt veel grond mee met het product dat zowel op het eigen bedrijf als elders wordt verzameld en afgevoerd. Op het eigen bedrijf komt bij het inschuren zeefgrond vrij en tijdens het sorteren sorteergrond; gezamenlijk zo’n 1 à 2 ton grond per hectare aardappelen.

19-11-2013 | Tip

We constateren op dit moment dat er partijen aardappelen kieming vertonen ondanks een MH-behandeling afgelopen groeiseizoen. Ook bij traag kiemende rassen zoals Agria en Markies. De kiem verdikt niet maar loopt verder uit. Is dit ook de situatie bij u in de bewaring? Dan adviseren wij om op een droog product direct te starten met gassen, ongeacht de producttemperatuur.

11-11-2013 | Kennisdocument

Uit eerder onderzoek is gebleken dat plaatsing van mest een positief effect kan hebben op de opbrengst van gewassen, die geteeld worden in ver uit elkaar liggende rijen en/of voor gewassen met een slecht ontwikkeld wortelstelsel.

30-10-2013 | Tip

Het najaar is het moment om uw percelen te controleren op de pH. Op zandgronden is het advies te bekalken tot een pH van 5,7 en op löss tot een pH van 6,7 in een bouwplan met aardappelen en bieten en/of conserven. In een bouwplan zonder aardappelen, maar wel met bieten en conserven bekalken tot pH 6,0 op zand en pH 7 voor löss. Hoger is niet gewenst vanwege het optreden van mangaangebrek.

29-10-2013 | Tip

Door het warmere weer met vooral hoge nachttemperaturen was het drogen/inkoelen van aardappelen lastig. Bovendien kan rot zich makkelijker uitbreiden bij hogere temperatuur. Rassen met problemen zijn Fontane, Ramos, Lady Olympia en Agria. In de loop van deze week worden vooral de nachttemperaturen lager, dus meer droogmogelijkheden.

15-10-2013 | Tip

De aardappelen die vóór de (hevige) regen van half oktober zijn gerooid, zijn vaak onder redelijk droge omstandigheden ingeschuurd. Het gevolg hiervan is dat er in veel cellen weinig grond tussen de aardappelen zit. Uit gewichtsverliesmonsters vanuit het verleden blijkt dat dit een situatie is waarbij er snel meer gewichtsverlies en drukplekken optreden.

26-09-2013 | Tip

“Weet wat je hebt”, dat is het uitgangspunt voor loofdoding en inschuurplanning.

16-09-2013 | Tip

In de praktijk zien we goede resultaten van het vloeibaar behandelen tijdens inschuren. Daarbij kan Gro-Stop Ready e.a. (150 ml/ton) onverdund toegepast worden. De producten Gro-Stop Basis e.a. (60 ml/ton) bij voorkeur toepassen in een verhouding van 1:2 met water. Middelen als Gro-Stop Ready geven het minste/geen vetaanslag op apparatuur.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Consumptieaardappelen - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Consumptieaardappelen - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Consumptieaardappelen - brochures
Abonneren op Kennisakker - Consumptieaardappelen - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Consumptieaardappelen - nieuws