Gewas: consumptieaardappelen

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over consumptieaardappelen weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Consumptieaardappelen - alle items
03-04-2015 | Artikel

Vreterij in Nederlandse consumptieaardappelen staat in een toenemende belangstelling. De aanname is dat het probleem toeneemt, maar de werkelijke omvang van de schade is onbekend. Ook zijn de oorzaken van de aangetroffen gaten vaak niet helder; gaat het om vreterij, aantasting of mechanische schade? Het doel van dit project is om de omvang van de problematiek en de oorzaken van “vreterij” in...

12-03-2015 | Artikel

Dit document geeft een serie van artikelen, gepubliceerd in het blad LandbouwMechanisatie, over het natuurlijk koelen (en bewaren) van aardappelen en uien (periode 2013 t/m 2015). De artikelen zijn geschreven in opdracht van en door DLV Bouw, Milieu en Techniek.

03-02-2015 | Kennisdocument

Het doel van de proef was om antwoord te krijgen op de vragen of het tijdstip van een bespuiting met Royal MH invloed heeft op de opbrengst en kiemremming, wat uiteindelijk het optimale tijdstip van deze bespuiting is en of er sporen van Royal MH achterblijven in de knol.

02-02-2015 | Kennisdocument

In opdracht van het Productschap Akkerbouw is onderzoek gedaan naar de bestrijding van Alternaria in de teelt van aardappelen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de gewasbeschermingsindustrie.

08-01-2015 | Kennisdocument
Samenvatting

Fosfaat is van belang voor een goede gewasproductie. Via het P-gebruiksnormenstelsel daalt de P-bemesting richting evenwichtsbemesting. In de praktijk is er zorg of gewassen dan wel voldoende fosfaat krijgen. Daarom is het belangrijk om te weten wat de bodem zelf aan fosfaat levert en hoe dit in de tijd vrijkomt.

10-12-2014 | Kennisdocument

In 2010 hebben de partners in het NemaDecide consortium het initiatief genomen zoveel mogelijk kwekers te interesseren voor een gemeenschappelijk project betreffende de ontwikkeling van een partiële resistentietoets voor aardappelen tegen het wortelnobbelaaltje (M. chitwoodi).

11-11-2014 | Kennisdocument

Uit het onderzoek dat in het kader van het Deltaplan Erwinia gedaan is naar de verspreiding van Erwinia, is geconcludeerd dat Erwinia vanuit zieke planten via de lucht verspreid kan worden naar schone planten (zie Eindrapport Deltaplan Erwinia, 2012). Dat gebeurt mogelijk door insecten.

11-11-2014 | Kennisdocument

Het doel van de proef was om na te gaan of een vervroeging van de teelt, en daardoor een eerder tijdstip van loofvernietiging, zou kunnen leiden tot minder Erwinia. En daarnaast of er door het langer uitstellen van het rooien, mogelijk gemaakt door teeltvervroeging, ook minder kans op verspreiding van de besmetting zou zijn.

11-11-2014 | Kennisdocument

In het verleden werd de Erwinia-besmetting van een partij aardappelknollen bepaald aan de hand van de besmetting van de naveleinden. Tijdens de projecten “Bacterievrije pootgoedteelt” en “Deltaplan Erwinia” werd duidelijk dat knollen ook besmet kunnen zijn in andere delen van de knol, m.n. de schil, zonder dat er sprake is van een besmetting van het naveleind.

23-09-2014 | Kennisdocument

Gedurende het groeiseizoen 2011, tussen begin april en eind augustus, heeft Plant Research International, samen met PPO-AGV, onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke bronnen van besmettingen met het aardappelvirus Y (PVY) in aardappelen.

02-09-2014 | Kennisdocument

PPO en Altic hebben voor het Masterplan MineralenManagement (MMM) onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de stikstofbenutting van aardappel te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde stikstofbijmestsystemen. Die systemen zijn in 2011/2012 ontworpen en er is een plan van aanpak opgesteld om de systemen in 2012 en 2013   te toetsen in veldproeven op  ...

28-07-2014 | Artikel

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt bij uitstek voor de aardappelziekte. Het uitgangspunt voor de Phytophthora bestrijdingsstrategie is het stapelen van zoveel mogelijk preventieve maatregelen, aangevuld met curatieve maatregelen indien noodzakelijk. Dit geeft, over het hele seizoen bekeken, de meest (kosten)effectieve en minst milieubelastende beheersing van de aardappelziekte.

03-06-2014 | Kennisdocument

De bonenspintmijt (Tetranychus urticae) kan schade veroorzaken in een groot aantal gewassen. De laatste jaren wordt ook meer aantasting geconstateerd in aardappelen. Om meer te weten te komen over de omstandigheden waaronder de aantastingen van bonenspintmijten plaats vinden, is in opdracht van het Productschap Akkerbouw een deskstudie uitgevoerd.

03-06-2014 | Artikel

Zeefgrond die vrijkomt bij het inschuren van aardappelen bevat veel plantparasitaire organismen. Om bedrijfshygiënische redenen is het raadzaam om grond met  deze schadelijke organismen te saneren. Dit moet zodanig gebeuren dat de organismen geen bedreiging meer zijn voor de bedrijfsvoering. Vaak is en wordt zeefgrond gebruikt om sloten op het erf te dempen.

24-03-2014 | Kennisdocument

In het teeltseizoen 2011 is door DLV Plant en proefboerderij Rusthoeve een proefveldonderzoek opgestart om de schadedrempel van bladluizen in consumptieaardappelen vast te stellen. Door de hoge frequentie van grote hoeveelheden neerslag in de maanden juli en augustus waren er zo goed als geen luizen in de proef aanwezig. Om deze reden is dan ook besloten de proef vroegtijdig te beëindigen.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Consumptieaardappelen - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Consumptieaardappelen - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Consumptieaardappelen - brochures
Abonneren op Kennisakker - Consumptieaardappelen - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Consumptieaardappelen - nieuws